Ayıplı Araçlarla İlgili Emsal Kararlar

Bu yazımızda, araçlarda görülen ayıpların çeşitlerine göre başlıklar oluşturup, “ayıplı araç emsal karar”larına yer vereceğiz. Bu yazımızı sürekli güncel tutmaya çalışarak, siz tüketicilere, araçlarınızda karşılaşabileceğiniz sorun veya arızalar ile ilgili verilmiş yüksek mahkeme kararlarını okuma imkanı sağlayacağız.

Ayıplı araçlarla ilgili emsal kararlar nelerdir? Yargıtay, hangi durumları ayıp olarak nitelendirmektedir? Tüketici, hangi ayıplar karşısında hangi seçimlik haklarını kullanabilir? İşte bu gibi sorunların cevaplarını bulabileceğiniz ayıplı araçlarla ilgili emsal kararlar şu şekildedir:

-Ayıplı araç emsal karar – 1

Tüketici, çok ufak sorunları ortaya çıkan aracının ayıpsız misli ile değişimini veya sözleşmeden dönerek bedelinin iadesini isteyemez ise de bu sorunlar sebebiyle aracın değerindeki eksilmeyi (satış bedelinden indirim) talep edebilir. Konu hakkında verilen karar şu şekildedir. 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi / Mart 2021

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE
MAHKEMESİ : … 3. ASLİYE HUKUK (TÜKETİCİ) MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki malın ayıplı olmasından kaynaklanan misli ile değişim veya bedelin iadesi davasının reddine dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacının istinaf başvurusunun esastan reddine yönelik olarak verilen kararın süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı; davalılardan … Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin Seat marka otomobil ithal ettiğini, söz konusu otomobili diğer davalı … Otomotiv Otelcilik Turizm İnşaat San. Ve Tic. A.Ş.’den, 14.05.2016 tarihli, 277054 sıra nolu fatura ile satın aldığını ve araca … plakası takıldığını, aracı bir süre kullandıktan sonra sol arka kapı menteşelerinde sökülme izleri bulunduğunu fark ettiğini, aracı bir ustaya götürdüğünde, tarafına, sol arka kapının menteşe bağlantılarının orijinal olmadığı, menteşelerin gövdeye bağlanma noktalarının fabrika çıkışında bu şekilde olmayacağı, ayrıca kapının ayarının da bozuk olduğu, bu nedenle aracın sol arka kapısının olması gerektiği gibi durmadığının belirtildiğini, sonrasında aracı 07.06.2016 tarihinde … Otomotiv’e götürerek gösterdiğini ve aracın ayıplı olduğunu ihbar ettiğini, … Otomotiv’in, aracın boyasında bir sorun olmadığını, sol arka kapı menteşe üzerindeki izlerin fabrikasyon olduğunu, fabrika kontrollerinde sorunsuz olarak onay alındığını belirttiğini, bunun üzerine … Otomotiv’e, bunun bir ayıp olduğunu beyan ederek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep ettiğini belirtir bir dilekçe verdiğini, ayrıca diğer davalı … Otomotiv’e ait internet sayfasından şikayet oluşturarak aracın değişimini talep ettiğini, ancak olumlu bir gelişme olmadığını belirterek, davacıya 14.05.2016 tarihli, 277054 sayılı fatura ile satılan … plaka sayılı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine; bunun mümkün olmaması halinde sözleşmeden dönme hakkını kullandığını ve satış bedeli olan 47.750TL’nin fiili ödeme tarihinden itibaren işleyecek en yüksek faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar ; davanın reddini dilemiştir.
İlk derece mahkemesince, davanın reddine karar verilmiş, davacı vekili tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuş, bölge adliye mahkemesi tarafından başvurunun esastan reddine karar verilmesi üzerine hüküm davacı tarafça temyiz edilmiştir .
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davacının ayıp oranında indirim talebine yönelik temyiz itirazlarına gelince; 6502 sayılı yasanın 11/1. maddesinde, malın ayıplı olması durumda tüketicinin seçimlik hakları düzenlenmiştir. Bu seçimlik haklarda tüketici; bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici seçimlik haklarından herhangi birisini kullanabilecektir. Ne var ki tüketici bu hakkını kullanırken objektif iyiniyet kuralları içerisinde hareket etmek zorundadır.
6502 sayılı yasa 11/3. maddesinde “Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.” düzenlemesi mevcuttur. Davaya konu aracın sol arka kapı menteşesinde ve menteşe vidasında çizikler ve rütuş boyalarının bulunması ve bilirkişi raporuna göre bunun düzeltilmesi için gereken bedelin 100 TL olması, davaya konu araçta bulunan çiziklerin konumu, yeri, büyüklüğü, aracın kullanılmasına ve değerine etkileri, giderilmesi için gereken bedel nazara alındığında, aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini ve yahut sözleşmeden dönmeyi gerektirir boyutta bulunmadığı kanaatine varılıp iyi niyet kuralları göz önünde bulundurulduğundan bahisle davanın reddine karar verilmiş ise de davacının istinaf ve temyiz dilekçelerinde ayıp oranında indirim de talep ettiği nazara alındığında mahkemece, aracın sol arka kapı menteşesinde ve menteşe vidasında yer alan çizikler ve rütuş boyalarının bulunmasına ilişkin ayıbın giderim ve var ise araç değeri üzerinde oluşturacağı değer düşüklüğüne ilişkin ayıp nedeniyle seçimlik haklardan, bedel indirim uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilerek sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte belirtilen nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararının KALDIRILMASINA, aynı Kanun’un 371. maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 13/04/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

-Ayıplı araç emsal karar – 2

Tüketici, satın almış olduğu sıfır kilometre aracı satıcıya teslim etmeden faize hak kazanamaz. Yağ uyarı lambası yanan bir araç hakkında verilen karar şu şekildedir. 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi / Mart 2020

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalı … Oto Satış ve Servis Tic. A.Ş.’den 0 km araç aldığını, aracın yağ uyarı lambasının uyarı verdiğini, dava konusu araç ile aynı marka ve model araçların motor yağı eksiltme noktasında problemli olduğuna ilişkin bir çok haber ve mahkeme kararı bulunduğunu, aracın imalattan kaynaklı olarak gizli ayıplı olduğunu ileri sürerek, sözleşmenin iptali ile ödenen bedelin iadesine karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın kabulüne, dava konusu … şase numaralı … marka otomobilin her türlü vergi , harç, borç, ve takyidattan arındırılmış bir şekilde davacı tarafından davalılara iadesine, araç bedeli olan 51.534,36-TL bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

2- Davacı, eldeki dava ile ayıp nedeniyle sözleşmeden dönerek ödemiş olduğu bedelin iadesini talep etmiş, mahkemece tüm deliller toplanmak ve teknik bilgi gerektiren hususlarda bilirkişi görüşü de alınmak suretiyle davanın kabulü ile dava konusu araç için ödenen bedelin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar vermiştir. Ancak; davaya konu malın davacı tarafça davalılara iadesi gerçekleşmeden bu alacağı için faiz istemesi mümkün değildir…”

-Ayıplı araç emsal karar – 3

Tüketici, sözleşmeden dönerek, araç bedelinin iadesini talep etse fakat bu talebi hakkaniyet kuralları gereği kabul edilmeyerek, araçtaki değer kaybının tahsiline karar verilse dahi, aleyhine vekalet ücretine hükmedilemez. Yargılama giderlerinin tamamından satıcı sorumludur. 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/Mart 2019

“… Davacı, davalı şirketten 28.09.2011 tarihinde 64.201,46 TL bedelle Volkswagen marka otomobil satın aldığını, araçta bir takım ayıplar bulunduğunu, bu durumun 14.12.2012 tarihli noter ihtarı ile davalılara bildirilerek bedel iadesinin talep edildiğini ileri sürerek, aracın gizli ayıplı olması nedeniyle fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, 64. 201,46 TL’nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, 1.092,32 TL değer kaybının yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
… Mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucu, imalattan kaynaklanan ayıp nedeniyle sözleşmeden dönmenin mevcut durumda haklı görülmediğinden değer kaybına hükmedilmiş olup, davada gerçek anlamda reddedilen bir kısım bulunmamaktadır. Bu durumda, davalı vekili lehine vekalet ücretine ve davacı aleyhine yargılama giderine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir…  28/03/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

-Ayıplı araç emsal karar – 4

Motor kaputunun değiştirilmiş olduğu bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2018

“… Mahkemece dava konusu araç üzerinde konusunda uzman bilirkişi veya bilirkişi heyetine inceleme yaptırılarak araçtaki ayıbın gizli veya açık ayıp olup olmadığı ve bu mevcut bulguların üretim hatasından mı yoksa kullanım hatasından mı kaynaklandığını kesin olarak belirleyecek Yargıtay ve taraf denetime elverişli rapor alınarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekir…”

-Ayıplı araç emsal karar – 5

Güvenle kullanılamaz hale gelen bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2018

“Davacı, davalı … Oto Servis ve Ticaret A.Ş.’den 25/12/2015 tarih ve 766534 sayılı fatura ile 3.20 d … markalı … plakalı otomobili 60.365,00 Euro bedelle satın aldığınıaracın halihazırda güvenle kullanılamaz halde olduğunu, araçta olağanüstü ayıplar bulunduğunu belirterek dava konusu otomobilin misliyle değişimini, mümkün olmadığı takdirde bedelinin iadesini istemiştir.
Yerel mahkemece, Davanın kabulüne, dava konusu … şase, … motor numaralı 2013 model … 320d X-drive marka – model aracın tüm masrafları davalı tarafa ait olmak üzere ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine, karar verilmiştir…yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA”

-Ayıplı araç emsal karar – 6

Panel ışıkları sönen (panelin işlevini kaybettiği) ve 2. el olarak satın alınan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2018

“Davacı, … isimli bayiden ilk sahibi tarafından satın alınan, daha sonra noter satışı ile devralınan 2012 model Fluence marka otomobilde panel ışıklarının sönmesi ve panelin işlevini kaybetmesi arızası meydana geldiğini … gösterge panelindeki arızanın giderilmesi amacı ile onarım talebinde bulunulduğu ancak çeşitli parça değişikliklerine rağmen arızanın giderilemediğin tüm bu nedenlerle fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ayıplı aracın bedeli olan 46.750,00 TL ile aracın satın alındığı tarih itibariyle işleyecek ticari faizin davalı taraftan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile davacının uhdesinde bulunan … marka 2012 model …plakalı ve … şasi numaralı aracın, üzerindeki davacıdan kaynaklanan tüm takyidatlardan ari bir şekilde davalıya iadesi ile, söz konusu araç için ödenen ve noter satış sözleşmesinde belirtilen 44.750,00 TL’nin aracın iade tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının fazlaya ilişkin talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir…hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA…”

-Ayıplı araç emsal karar – 7

Satın alındıktan sonra sürekli arızalanan, bir türlü tamir edilemeyen bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2018

“Davacı, 31.10.2011 tarihinde davalı firmadan 59.900,00.-TL karşılığında sıfır km 2012 model … Sport … marka beyaz renkli … plakalı aracı satın aldığını, aracın satın alındıktan bu yana sürekli arızalandığını, aracın bir türlü tamir edilemediğini, hali hazırda ayıbının devam ettiğini belirterek, davalıdan satın alınan dava konusu ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde 59.900,00 TL nin ticari avans faizi ile birlikte iadesini istemiştir. 

… Mahkemece, davanın kabulü ile aracın ayıpsız misli ile değişimine karar verilmiş ise de, ayıpsız misli ile değişimine karar verilen araçta takyidat bulunup bulunmadığı araştırılıp araç üzerinde takyidat bulunması halinde misli ile değişim kararı verilemeyeceği gözetilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi, bulunmaması halinde ise kararda takyidattan ari olarak teslim edilmesi gerektiğinin belirtilerek hüküm oluşturulması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

-Ayıplı araç emsal karar – 8

Uğultulu ses ve seyiri sırasında titreme oluşan, arızası giderilemeyen ve kapılarında sonradan boyama işlemi olan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2018

“Davacı, davalı şirketten … Plakalı …marka, beyaz renkli, 2009 model, aracı satın alındığı, araçta uğultulu ses ve seyiri sırasında titreme oluştuğunu, defalarca yetkili servise götürüldüğünü ancak arızanın giderilemediğini, ayrıca aracın kapılarında boya olduğunu tespit edildiğini ileri sürerek araçtaki gizli ayıplar nedeniyle aracın misli ile değiştirilmesine olmadığı takdirde 103.681,41 TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilmesini talep etmiştir. 
Davalı, davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece yapılması gereken iş, hangi arızaların kullanıcı hatası, hangilerinin imalattan kaynaklı hata olduğu, bu arızlardan hangilerinin açık hangilerinin gizli ayıplı olduğu ve ayıpların kaynağının kaza olup olmadığının sonraki iş emirleri de irdelenmek suretiyle … rapor alınmak karar verilmesi gerekir.

-Ayıplı araç emsal karar – 9

Satın aldıktan kısa süre sonra arızaların ortaya çıktığı, “gösterge ekranında ısıtma lambası yanıyor”, “motor egzoz uyarı ikazı yanıyor, araç çekişten düşüyor” şikayeti ile servise götürülen bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2018

“Davacı, 08.08.2012 tarihinde davalı şirketten 76.418,16 TL karşılığında 0 km … markalı araç satın aldığını, araç bedelinin 27.000 TL’sini peşin, 49.418,016 TL’sini de diğer davalı … .. Tüketici Finansmanı A.Ş’den alınan kredi ile ödediğini, aracı satın aldıktan kısa bir süre sonra arızaların ortaya çıkmaya başladığını, farklı tarihlerde “gösterge ekranında ısıtma lambası yanıyor”, “motor egzoz uyarı ikazı yanıyor, araç çekişten düşüyor” şikayeti ile servise götürdüğünü, onarım hakkını kullanmasına rağmen garanti süresi içinde arızaların sık sık tekrarladığını, davalıya ihtarname göndererek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini istediğini, ancak sonuç alamadığını, krediyi veren diğer davalının da ayıplı maldan müteselsilen sorumlu olduğunu ileri sürerek aracın ayıptan ari misli ile değiştirilmesine, aksi halde satış tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte araç bedelinin ve 10.000 TL manevi tazminatın davalılardan müştereken müteselsilen tahsiline tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu 2012 model … marka aracın takyidatlarından ari olarak davalılara iade edilerek aynı marka model aracın davalılardan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.

-Ayıplı araç emsal karar – 10

Ekranında “motor ısı arızası” uyarı yazısı çıkan, “park yardım sistemi arızası” veren bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi /2018

“Davacı, davalı şirketten 31/05/2013 tarihinde … marka aracı fatura değeri olan 57.673,75 TL bedelle satın aldığını, aracın aralıklı olarak 11/02/2014 tarihinde araç ekranında “motor ısı arızası” uyarı yazısı ile, 22/04/2014 tarihinde yine aynı uyarı sebebiyle ve 18/07/2014 tarihinde yine aynı uyarı ile birlikte bu kez “park yardım sistemi arızası” vermesi sebebiyle servise götürüldüğünü, bu şekliyle maldan yararlanamamasının süreklilik arz etmesi nedeniyle bu araçtan fayda göremediğini, aracın fabrikasyon kaynaklı üretim hatalı olduğunu, tüm bu nedenlerle ayıplı satılan malın iadesi ile ödenmiş olan 57.763,75 TL’nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, açılan davanın Kabulü ile ayıplı malın satın alma bedeli olan 57.673,75 TL’nin karar tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, dava konusu … şase nolu aracın satıcı … Motorlu Araçlar Ltd. Şti.’ye iadesine karar verilmiştir. Mahkemece, hükme esas alınan bilirkişi raporu olayı aydınlatmaya yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Bilirkişinin dosya üzerinden değerlendirme yaparak sonuca ulaştığı anlaşılmaktadır.Mahkemece, araç üzerinde keşif yapılarak araçtaki ayıbın kullanım hatası mı yoksa imalat hatası mı olduğu hususu araştırılması gerekirken, dosya üzerinden yapılan yetersiz bilirkişi incelemesi sonucu karar verilmesi doğru değildir.”

-Ayıplı araç emsal karar – 11

Şanzımanında sorun (imalat hatası) olan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2017

“…Davacı, …plakalı … 08/03/2012 tarihinde, … TL bedelle davalı … A.Ş.’den satın aldığını, … bilirkişi raporunda; araçtaki sorunun şanzımandan kaynaklandığı ve şanzımanda üretim hatası olduğu, aracın aypılı olduğu ve ayıbın gizli ayıp niteliğinde olduğunun tespiti yapıldığını, araçtaki arızanın üretim hatasından kaynaklanması, ayıbın gizli nitelikte olması ve araçtan faydalanamaması nedeniyle araç bedelinin iadesi ile delil tespiti harç ve giderlerinin iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. … Tüketici, yasayla kendisine tanınan dört seçimlik hakkından birini tercih etmekte özgürdür.

Davacı eldeki davada sözleşmeden dönerek ayıplı ürünün fatura satış bedelinin tahsilini istemekte olup, dava konusu aracın satış bedelinin davacının talebi doğrultusunda iadesine karar verilmesi gerekir.”

-Ayıplı araç emsal karar – 12

şasi numarasının farklı gösterildiği, aslında pert olan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2017

“Davacı, davalı taraftan … Plakalı … … sedan marka aracı satın aldığını, ancak aracın şasi numarasının farklı gösterilerek, aslında pert olan aracın satıldığını ileri sürerek … TL alım satım ücreti, … TL masraf olmak üzere toplam da … TL nin faiziyle birlikte davalı taraftan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davacının aracı serviste kontrol ettirerek ve beğenerek satın aldığını, davacının bu araç ile kaza yaptığını ve 4 yıldır kullanılmakta olduğunu, davacının sözleşmeden dönme hakkını süresinde kullanmadığını, aracın … TL.ye satıldığını ileri sürerek davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, taraflar arasında yapılan araç satış sözleşmesinin feshi ile… plakalı aracın davalıya aynen iadesi ve teslimi ile, satış bedeli olan davacı tarafça ödenen 29.500 TL nin davalı tarafından davacı tarafa ödenmesine karar verilmiştir.”

-Ayıplı araç emsal karar – 13

Motorunun change olduğu ve trafik tarafından el konulan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2017

“Davacı, davalı adına kayılı olan aracı satın aldığını, aracın change olduğunu ve araca el konulduğunu, ileri sürerek araç bedeli ve yapılan masraflara ilişkin olarak 21.667,35 TL’nin davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı … davaya cevap vermemiş, duruşmalara katılmamıştır.
Davalı …, galerisinin sahibi olduğunu, dava konusu aracın satışına aracılık ettiğini, aracın change olduğuna ilişkin bilgi sahibi olmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir. Mahkemece … davanın kabulüne karar verilmiştir.”

-Ayıplı araç emsal karar – 14

Birçok kez servise götürülen, birçok parçası değiştirilen bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2017

“Davacı, davalı … Otomotiv ve Servis Hizmetleri A.Ş.’den … marka … model aracı satın aldığını, aracı aldığı tarihten itibaren birçok kez servise götürmek zorunda kaldığını, aracın birçok parçasının değiştiğini, son yaşanan arızada aracın motorunun düştüğünü … ileri sürerek, dava konusu araç bedeli 51.276,59-TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, … aracın davacı tarafça davalı satıcıya teslimine, fatura bedeli olan 51.276,59-TL bedelin dava tarihinden itibaren avans faizi ile davalılardan tahsiline … oybirliğiyle karar verildi.”

-Ayıplı araç emsal karar – 15

Alındığı günden itibaren sürekli ve devamlı olarak yokuş aşağı 2. vitese geçirildiğinde viteste kaçırma sorunu olan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2017

” Davacı, davalı şirketten 30/06/2008 tarihinde almış olduğu 2008 model Ford Fiesta model araçta aldığı günden itibaren sürekli ve devamlı olarak yokuş aşağı 2. vitese geçirildiğinde viteste kaçırma sorunu olduğunu, bir kaç kez servise götürmesine rağmen sorunun tespit edilemediğini, 30/11/2013 tarihinde aynı şikayetle yeniden aracı servise götürdüğünde arızanın tespit edilerek, kendisinden işçilik ve parça masrafları olarak 3.434,51 TL talep ettiklerini, garanti süresi içinde belirtilen arızanın daha sonradan tespit edilmiş olmasının servisin hatası olduğunu, arızanın garanti kapsamındaymış gibi mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini ileri sürerek; ayıplı malın arızasının yetkili servis tarafından giderilmesinin sağlanmasına…karar verilmesini istemiştir. 
…O halde mahkemece, davacının talebi yönünde inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir… gününde oybirliğiyle karar verildi.”

-Ayıplı araç emsal karar – 16

35 yaşındaki bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2015

Davacı, davalılar adına kayıtlı traktörü 05/04/2011 tarihli noter sözleşmesi ile satın aldığını, traktörü satın aldıktan sonra araçta randıman ve güç kaybı olduğunun farkına vararak servise gittiğinde traktörün motor blokunda çatlak ve gizli dikiş olduğunun … tazminatına karar verilmesini istemiştir.
… Dosya kapsamı incelendiğinde, davaya konu traktörün 1972 model olduğu, davacı tarafından 05.04.2011 tarihli araç satış sözleşmesi ile traktör 35 yaşındayken 1.000,00TL kasko değeri ile satın alındığı görülmektedir. Hal böyle olunca, aracın hayli eski olması nedeniyle, bahse konu ayıbın beklenebilecek bir ayıp olduğu, tamirin olağan kullanımı aşacağı değerlendirilmeksizin, davanın reddi yerine, kabulüne karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”

-Ayıplı araç emsal karar – 17

Motorundan olağan olmayan sesler gelen, yağ eksiltmeye başlayan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2017

” Davacı, davalı ……’nin üreticisi olduğu otomobili diğer davalıdan 45.827,38 TL bedel ödeyerek 5.5.2011 tarihinde satın aldığını, aracın trafiğe çıktığı andan itibaren yüksek hızda kullanıldığında belirli aralıklarla motorundan olağan olmayan sesler geldiğini ve egzoz çeperinin kurum bağladığını, 50.000 km’de iken yağ eksiltmeye başladığını ve motor yağ lambasının uyarı verdiğini, arızanın yetkili servise bildirilmesi üzerine cevaben motorda ciddi hasar olduğu ve rektefiye gerektiğinin bildirilmesi üzerine garanti kapsamında olan aracın yenisiyle değiştirilmesini talep ettiğini … araç satış bedeli olan 85.422,10 TL’nin ticari faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

..ayıplı ifa halinde satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçı müteselsilen sorumludur.

-Ayıplı araç emsal karar – 18

Boyaları dökülen bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2016

” Davacı, davalı şirketten 2011 tarihinde …. araç satın aldığını, … aracının boyalarının döküldüğünü fark ettiğini … ayıplı aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini istemiştir.

Somut olay, yukarıda belirtilen ilke ve kurallar ışığında aracın sağ arka çamurluğunun alt uç kısmındaki 9.5 cm uzunluğundaki ve en geniş kısmı 0.9 cm olan boya soyulması değerlendirildiğinde ayıp nedeni ile bedel indirimine karar verilmesi gerektiği”

-Ayıplı araç emsal karar – 19

Kaportasında fabrika hatasına dayalı boya dökülmeleri olan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2014

“Davacı, davalılardan satın alınan Volkswagen Transporter marka aracın kaportasında fabrika hatasına dayalı boya dökülmeleri nedeniyle ayıplı olduğunu ileri sürerek; … tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Bu itibarla mahkemece … aracın ayıpsız ikinci el değeri ile … kaportasının boyandığı da dikkate alınarak tespit edilecek ikinci el değeri belirlenmeli iki değer arasında oluşan farka hükmedilmesi gerekir”

-Ayıplı araç emsal karar – 20

Motorundan ses gelen ve yağ pompasında arıza olan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2016

“Davacı, davalılardan … Otomotivden …marka aracı satın aldığını, … motordan ses gelmesi üzerine yetkili servise götürüldüğünü ve yağ pompasında yine arıza tespit edildiğini ileri sürerek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini … talep etmiştir.

… Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Yukarıda açıklandığı şekilde tüketici seçimlik haklarından herhangi birisini kullanabilecektir. “

-Ayıplı araç emsal karar – 21

4×4 sisteminde ve şanzımanında sorun yaşanan bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2017

“… Mahkemece, davanın kabulüne, dava konusu … model aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, ayıplı aracın davacı tarafından davalı … Oto San. Tic. Ltd Şti ne iadesine karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
… 
2-Davacı, eldeki davalıdan satın aldığı aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep etmiştir. Dava konusu aracın ayıplı olduğu mahkemenin de kabulündedir. Ancak servis kayıtlarından dava konusu aracın davacı elindeyken hasar gördüğü ve bu nedenle servise gittiği anlaşılmaktadır. Dava konusu araç davacı elinde iken hasar görmüş olup araçta değer kaybı meydana gelmiştir. Aracın değişimine hükmedildiğinden araçtaki değer kaybı davacı tarafça karşılanmalıdır…”

-Ayıplı araç emsal karar – 22

Bagaj ve stop kapağında ayarsızlık ile sağ arka camında boya akıntısı olan bir araç hakkında:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu/2017

“… ayıp nedeni ile bedel indirimine karar verilmesi gerektiği kabul edilmelidir…”

-Ayıplı araç emsal karar – 23

Sol ön kapının tamamen farklı ölçüde boyalı olduğu bir araç hakkında:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi/2018

“Davacı, 24/04/2013 tarihinde davalıdan … 1.5 dci 75 bg model otomobil aldığını, 08/01/2015 tarihinde … marka araçla aracını takas etmek istediğinde sol ön kapının tamamen farklı ölçüde boyalı olduğunu öğrendiğini… aracın iadesi ile ödediği bedel olan 38.401,25 TL nin tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. … Bu durumda davacının aracında mevcut olan tüm boya kusurlarının yol açtığı değer kaybı hesaplanması gerekmektedir…”

-Ayıplı araç emsal karar – 24

Her ne kadar tüketicinin korunması kapsamında doğru bulmasak da, birçok parçasındaki boya kalınlıklarının farklılığı tespit edilen bir araç için, misli ile değişim değil, araçtaki değer kaybının tüketiciye ödenmesine dair Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına dair Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2020/4252 E. 2020/4589 K. sayılı kararı şu şekildedir:

MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Bakırköy 2. Tüketici Mahkemesince 2014/1898 esas 2016/1942 karar sayılı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükme karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulüne dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin 2017/31-2017/900 karar sayılı kararının süresi içinde davacılar ve davalılardan … Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, 23.01.2014 tarihinde dava konusu otomobili satın aldığını, aracın bakımı için yetkili servise götürdüğünde aracın tavanının iki farklı yerinde, motor kaputunun üç farklı yerinde, bagaj kaputunun iki farklı yerinde, sağ kaputunun dört farklı yerinde, sol kaputunun dört farklı yerinde boya kalınlıkları arasında fark tespit edildiğini ve bu bölgelerin lokal boyalı olduğunun öğrenildiğini, bu haliyle aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar ilk derece yargılama makamına sunmuş oldukları yanıt dilekçeleri ile dava konusu aracın üretimden kaynaklı ayıplı olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.

İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde davanın kabulüne karar verilmiş; davalıların istinaf talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesince incelenerek; İstinaf başvurusunun HMK m. 353/1-b-3 uyarınca esastan kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, …Davacı ayıptan doğan haklardan dava konusu aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep etmişse de, aracın ayıpsız değeri ile ayıplı değeri ve bunların oranı ile ayıbın niteliğine göre 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11/3 ncü maddesi uyarınca bedelden indirim yapılması kanaati ile bu kapsamda davanın kısmen kabulüne ve 7.173,00TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Bu karar süresi içinde davacı ve davalılardan … Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. vekilince temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

…Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 369,99 TL. kalan harcın temyiz eden davalı … Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’den alınmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 22/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.”


 

Tüketicilerin, sıfır kilometre olarak satın aldıkları araçlarında karşılaştıkları ayıplar hakkında geniş açıklamalar için Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları isimli makalemizi, 2. el olarak satın aldıkları araçlarında karşılaştıkları ayıplar hakkında geniş açıklamalar için 2. El Araçta Ayıp / Tüketici Hakları isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.


Eğer sizler de, bu yazımızda anlatılan veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke geneline yayılan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” bölümünü kullanabilirsiniz.

“Ayıplı Araçlarla İlgili Emsal Kararlar” için 30 yorum

 1. aldığım 2.el araç ayıplı çıktı ve ihtarname gönderdim. Fakat aracı ben 40 bin tl vererek aldım noter satış bedelinde 30.250 tl gözüküyor 40 bin tl ücretide EFT yaparak ödedim EFT yaparkende açıklama kısmına araç alış ücreti diye belirttim elimde banka dekontu var yani ispatım var şimdi aracı geri verirsem noter satış bedelinimi alırım yoksa ispatım olduğu için 40 bin tlmi geri alabilirmiyim teşekkürler

  1. Doğru şekilde açılacak bir dava ile 40.000-TL’yi geri almanız mümkün olabilir.
   Saygılarımızla.

 2. Merhaba,
  Aldığım sıfır araçta mekanik bir problem farkettim ve ilk bakımdan itibaren servise bu şikayetimi bildirdim. Her başvurumda araçta sorun olmadığı söylendi. Bir kez farklı bir yetkili servise gittim ve enjektör kaynaklı olabileceğini söylediler ve enjektörleri değiştirdiler. Ancak sorun devam etti. Sonunda araçla yolda kaldım ve servise başvurdum. Bu kez daha dikkatli incelediler. Motorda hasar oluştuğunu ve motorda revizyon gerektiğini söylediler.
  Bu konuyla ilgili bir avukata danıştım; fakat kendisi bedel iadesi ya da değişim yapılamayacağını, sadece değer kaybı davası açılabileceğini söyledi. Avukatın söylediğine göre değer kaybı davası da dava masrafları kadar bir tutar olduğu için bu şekilde dava açmak mantıklı görünmüyor.
  Sizin yazılarınızda ise farklı örnekler görüyorum. Benim durumun hakkında ne düşünüyorsunuz acaba?

  1. Merhaba,

   Anlattıklarınıza göre araçta bir ayıp mevcut olup, araç motorunda hasara neden olan ve motorda revizyon gerektiren bir ayıp, tüketici olarak sizlere, aracın misli ile değiştirilmesi veya bedelinin iadesini talep hakkı sağlar. Bunun yanı sıra aracın ücretsiz onarılmasını da isteyebilirsiniz. Elbette bu haklardan yalnızca birini kullanabilirsiniz. Ücretsiz onarım hakkını kullanacak olursanız araçtaki değer kaybı için dava hakkınız saklı kalır.

   Saygılarımızla.

 3. Merhaba,
  Geçtiğimiz hafta bulunduğum şehirden farklı bir şehirden araç almaya gittim, satıcı randevuya geç geldi. Ekspertize götürmek zaman kaybettireceği ve noter kapanacağı için motor sesi dinleme ve kullanıma dayalı test ederek aracu satın aldık. Satıcı aracının yağ eksiltmediğini, kaçakları yaptırdığını söyledi. Araç 600 km lik yolda yağ eksiltti ve yağ kaçaklarıda var.
  Bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim. İyi günler

  1. Merhaba,

   Araç üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırdıktan sonra, bilirkişinin düzenleyeceği rapora göre dava yoluna gidilebilir.

   Saygılarımızla.

  2. Merhaba,
   01.12.2019 tarihinde sattığım aracım İçin bana dava açılmış. Aracın kilometresinin düşürüldüğüne dair, tazminat davası açılmış. Araç bendeyken böyle bir durum olmadı ve ben 2.000 km kullandım bu aracı. Nasıl bir yol izlemeliyim teşekkür ederim

   1. Burak bey merhaba,

    Hukuki danışmanlık almak istiyorsanız bunun için danışma ücreti ödemeniz gerekmektedir.

    Saygılarımızla.

 4. Merhabalar;
  Yakın bir ilden araç aldım. İnternetten aracın 170.000 km de olduğunu söyledi ve km sayacının 170.149 da olduğuna dair görüntü vardı ve ben bunların ekran görüntülerini aldım. aracı satan şahıs galeride çalışan vekillik yapan şahsın oğlu. gittiğimizde bizi galeriye babasına yönlendirdi. aracı expertize koydum bir sıkıntı görülmedi. ptt den sorgulama yaptım muayene bilgilerine ulaşılamadı diye bilgi geliyordu.expertiz kağıdında da ekranda görünen 170.xxx km yazıldı. aracı 03.07.2019 tarihinde aldım. 01.08.2019 tarihinde e-devletten aracın muayene bilgilerine ulaşılabileceğini duydum ve e-devletten sorgulama yaptım aracın 06.04.2019 tarihinde muayeneye girdiği ve 289.xxx kmde olduğunu gördüm ve hemen şahısları aradım aracı yaptığım masraflar ile beraber geri almalarını söyledim . geri alamayacaklarını alacak olsalar dahi 35-36 bin vereceklerini söylediler (aracı 38.800 tl ye aldım noterde 31,500 yazıldı eft yaptım 38,500 tl dekontlar mevcut. 1500 tl de masraf yaptım) değer kaybı vermeye de yanaşmadılar. savcılıktan suç duyurusunda bulundum internetten pazarlık yapan kişi babası vekil olan ve galeri şirketi hakkında. noterden ihtar çekmelimiyim ? veya ne yapmam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz ?
  Teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Erkan bey buradan size neler yapılması gerektiği konusunda detaylı bir şekilde bilgi veremeyiz. Bizimle çalışmak isterseniz “Bize Ulaşın” bölümünü kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 5. Merhabalar.
  2006 model bir araç satın aldım. Alırken şanzımanındaki hafif titreşimler ufak bir ayarla geçer dedi ve ikna oldum. Tüm bu ayarları yetkili serviste yaptırdım ancak sorun geçmedi, durumu satıcıya telefonla bildirdim. Daha sonra tekrar yetkili servise giderek durumu anlattım, şanzımanın felaket durumda olduğu ve en az 15.000 TL civarı masraf çıkacağı söylendi. Fakat bu sorun sadece araç soğuk durumda iken olduğundan alırken fark edemedim. Satıcı da bir klasik olarak ”Banane ben verirken böyle değildi, benimde haberim” diyor. Oysa ki şanzıman kullanılmaz durumda. Bu sorun ne yazılı ne sözlü olarak tarafıma kesinlikle belirtilmedi, aracı alalı bir hafta oldu.

  Neler yapmam gerekir? Çok teşekkürler.

  1. Merhaba,

   Aracın sorunlarının tespiti amacıyla delil tespiti talebinde bulunabilir bilirkişinin vereceği rapora göre dava yoluna gidebilirsiniz, bizimle veya başka bir avukatla çalışabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 6. merhaba ,
  10gün evvel 2. el araç aldım . araç 113.500 km de idi . aldıkta sonra aracın yol bilgisayarında arıza olduğunu , bilgileri yanlış aktardığını farkettim . ertesi hafta aracın servisi geldiği için servise götürdüm , bilgisayara bağladığımızda kilometreyle oynadıklarını ve 35.000km silindiğini , aracın aslında 150.000km olduğunu soylediler .
  şimdi neyapmalıyım . satıcı diyorki avukatımla konustum senin ( yani benim) bütün kullanıcılara ( önceki 3 kişiye ) dava açmam gerektiğini söyledi .aracı benden geri alırsa kusuru kabullenmiş sayılacakmış. ama ben aldığım kişiye açmamın yeterli olduğunu sanıyorum.

  1. Merhaba,

   Makalelerimizde de belirtildiği üzere, sizin dava açacağınız kişi aracı satın aldığınız kişidir. Bizimle veya başka bir avukatla çalışabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 7. Selam 22 agustosta sahibinden ilanindan bulunan bir araci baska sehre almaya gittik araci 23 agustos tarihinde alip geldik.aldigimizin ertesi gunu bazi arizalar vermeye basladi ve aldigimizin 3 gunu sanayide acilan motorun arizali ve bazi yerlerinin kaynak yapildigini ofrendik.bilirkisi raporu tututurduk. Yasaya gore gizli ayip sayilan kusurlard madelerden biri olan arac bedelinin iadesi olan hakkimi kullanmak istesem mahkeme sureci boyunca arac bir sey yapilmadan beklemedemi kalaca

 8. merhabalar ilk önce kolay gelsin benimde sorunum 2017 aralık ayında yeni kasa polo aldım garantisi devam etmektedir.aracım ilk çalıştığında haraket ederken 1 defa TIIIRT diye ses gelmektedir start stop devredeykende her çalıştığında bu sesi yapması sonucu servise başvurdum test aracında bu sesi duyamadılar ve benimle aynı araç olan başka arkadaşlardada bu ses yok benim araçta duydular 1 gün aracım serviste kaldıktan sonra bu senin sorun yaratmıycağını bazı araçlarda olur diye geçiştirdiler sonuçta başka araçlarda yokken benim araçta bu sorunun olması sorun teşkil etmesede bu sesin sorunlu olduğu ortada bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim ve şansım nedir dava yolunda

  1. Merhaba,

   Sizin anlattığınız gibi olağan olmayan sesler de elbette tüm hakları (değişim, bedelde indirim, onarım, bedel iadesi) kullanmanızı sağlar. Servisin o ses hakkında “sorun yaratmayacağı” şeklindeki ifadeleri sonuca etki etmez. Bizimle çalışmak isterseniz telefon veya e-posta ile ulaşabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 9. Merhaba 2017 Nisan ayında bir 2010 model ikinci el bir araç satın aldım.
  Plaka sorgulamada hasar kaydı çıkmadı. Ekspertiz raporunda sol arka çamurluk ve bağaj kapağı değişik çıktı.
  Bu hatayı kabul ederek aracı satın aldım. Aynı aracı 2017 yılı Ekim ayında yine alıcısı tarafından ekspertiz yaptırarak aynı hataları kabul ederek sattım.
  Aradan 2 yıl geçmiş benden satın alan kişide aynı aracı satış yapmış ama plakada görünmeyen ama şasede ağır hasar kaydı çıkmış beni mahkemeye vermiş.
  Bu durumda sonuç ne olur saygılarımla.

 10. Araç aldım expertiz raporunda bişey yok raporu verdi.yasadigim şehre geri döndüğümde araca baktırdım dolu hasarlı olduğu söylendi.bikac yere daha gösterdim.bu araç dolu hasarlı dediler.ne gibi bir yol izlemeliyim

 11. Merhabalar, 2014 yılında sıfır km bir focus araç aldım, aracı aldığımdan beri rölantideyken aşırı bir titreme var. Maracımı bakımları olsun herşeyi almış olduğum yerde yapıldı, servise herşey gittiğimde bu titreşimle alakalı şikayetimi bildirdim. Aracın garantisi devam ettiği süre içerisinde bu titremenin normal olduğunu söylediler hep, daha sonra tekrar aynı sorunu bildirdiğimde önce motor kulağında sorun olduğunu söylediler motor kuşağı değişti sorun devam etti ardından tekrar servise aldılarsa bu sefer enjektörlerde problem olduğunu söylediler onun ardındanda volantta problem olduğunu söylediler. Yaklaşık 1,5 ay bu sebeplerden dolayı serviste kaldı aracım. 1,5 ayın sonunda bana servisin söylediği şey arabanızın rölantide çalışma şekli bu, enjektörler volant yenisi ile değiştirilmiş denenmiş ve bir değişiklik olmamış. Bunun üzerine servisin genel merkezinden yetkili bir kişi ile görüştüm, bu model arabalarda bu titreşimin olduğu söylendi. Bende haklı olarak o zaman bu arabayı sattığınız zaman alan müşteriyi uyarmanız gerekir bu arabalarda böyle bir titreme var bunu bilerek alın demeniz gerekir dedim. Haklısınız demenin haricinde bir açıklama yapamadılar. Benim öğrenmek istediğim hukuki yollara başvurursam nasıl sonuçlanır ben ne kadar bir süreç gerekir, bilgi verirseniz çok memnun olurum
  Saygılar

  1. Başak hanım merhaba,

   Anlattıklarınıza göre, tüm seçimlik haklarınızı (aracın değişimi de dahil olmak üzere) kullanabilirsiniz. Servisin garanti süresi içerisinde yapması gereken ama yapmadığı/yapamadığı işlemlerin sorumluluğu sizin gibi tüketicilere mal edilemez.

   Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 12. Merhabalar ben bi bayiden sıfır araç aldım..3 bin km den sonra motor arıza ışığı ve yağ lambası yandı servise götürdüm yazılım hatası dediler yazılım attılar sorun giderilmedi yağı ücretsiz değiştirdiler arıza ışığı her 3-5 binde yanınca ilerleyen kilometrelerde artık yağıda değiştirmemeye başladılar halen arıza ışığı yanıyor servise gittiğimde de kullanıcı hatası diyorlar..

  1. Onur bey merhaba,

   Aracın değiştirilmesi veya bedelinin iadesi gibi haklarınız bulunuyor, bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 13. İyi günler efendim 20 gün önce reno megan Marka ikinci el araç aldım yetkili serviste expertiz yaptırdım şase den herşey çıkar diye ve satıcı ilanda hasar sorgulaması paylaşmıştı ona inandım aldım dün aracın ağır hasarlı olduğunu öğrendim ne yapmalıyım .

  1. Mustafa bey merhaba,

   Aracı iade edip paranızı geri almak veya araçtaki değer kaybını almak gibi haklarınız bulunmaktadır.

   Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir