Sıfır Araçta Değişim Hakkı

Sadece araç davaları ile ilgilenen bir hukuk bürosu olarak bu makalemizde, tüketicilerin, sıfır kilometre olarak satın aldıkları ve daha sonra ayıplı olduğu anlaşılan araçlarında ayıpsız benzeriyle değişim hakkı, sıfır araçta değişim hakkının hangi şartlar altında kullanılabileceği, aracın misliyle değiştirilmesi ifadesinden ne anlaşılması gerektiği, misliyle değişim konusunda yaşanması muhtemel sorunlar, tüketicinin araç değişim hakkı kapsamında çıkarlarının en iyi şekilde nasıl korunacağı ile ilgili açıklama yapmaya çalışacağız.

Arzu ederseniz konuyla ilgili hazırladığımız videomuzu da izleyebilirsiniz: 

“Misliyle Değişim” (Sıfır Araçta Değişim) ne demek?

“Misli” ifadesinden anlaşılması gereken “benzeri”dir. Aracın misliyle değişimi derken anlatılmak istenen de aracın benzeri ile değişimidir.

“Misliyle Değişim” (Sıfır Araçta Değişim) hakkı hangi koşullarda mümkün olur?

Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları başlıklı makalemizde, malın (otomobilin) ayıplı olması durumda, tüketicinin seçimlik haklarından birinin, sıfır kilometre aracın satıcıya iadesi ile aracın misliyle değişimi hakkı olduğunu ifade etmiştik. (TKHK.m.11)

Sıfır Araçta Değişim hakkı, 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda şu şekilde ifade edilmiştir:

“Tüketicinin seçimlik hakları”
MADDE 11/1: “Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 

İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme 

seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Her şeyden evvel, kanunda sözü geçen “imkan varsa” ifadesi üzerinde durmak gerekir.

İmkan varsa ifadesinden anlaşılması gereken, belirli bir model otomobilin hali hazırda üretilip üretilmediği ile ilgili olsa da araç üretilmiyor olsa bile tüketici değişim hakkını kullanabilir.

Açtığımız davalar sonunda mahkeme, aracın ayıpsız mislinin tüketiciye teslimine karar verildiğinde, bu kararın infazı aşamasında, araç halen üretilmiyor ise, bu aracın ayıpsız mislinin (benzerinin) sıfır kilometre değeri belirlenir ve bu bedel (aşağıda anlatılan şekliyle bulunur) tüketiciye verilir.

Örneğin, bir müvekkilimizin, 2015 yılında, 87.000-TL ödeyerek satın aldığı, daha sonra ayıplı olduğu anlaşılan ve ayıpsız misliyle değişimi talebi ile açtığımız dava sonunda satıcı ve ithalatçı bu aracın sıfırının ellerinde bulunmadığını ifade etmiştir. Araç değerinin belirlenmesi amacıyla açmış olduğumuz dava sonunda verilen mahkeme kararı şu şekildedir:

Görüldüğü üzere tüketiciye verilecek olan değerin belirlenmesinde, aracın ikinci el değerinin bir önemi olmadığı gibi, yaptığı on binlerce kilometrenin de önemi yoktur. Nitekim bu aracın ikinci el değeri yaklaşık 100 bin TL civarında olmasına rağmen, aracın misliyle değişimi davasından sonra, bu ayıplı aracı satan ve ithal eden şirketlerin müvekkilimiz tüketiciye ödemesi gereken rakamın 206 bin TL olduğu mahkeme kararı ile ortaya konmuştur. Bu karara karşı satıcı ve ithalatçı firmalar tarafından yapılan itirazlar ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin Ekim 2020 tarihli kararı ile reddedilmiştir. Böylelikle karar kesinleşmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin kararı şu şekildedir:

 

1- Hukukun, kişilere tanıdığı her türlü hak gibi “misliyle değişim hakkı”nın kullanımı da bazı koşullara tabi kılınmıştır:

1.1- Öncelikle malın (otomobil, konut gibi) ayıplı olması gerekir. Ayıp nedir? Hangi durumlarda araçta ayıp mevcuttur? Bu sorularınızın cevabını Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları isimli makalemizde bulabilirsiniz.

1.2- Aracın, ayıpsız misliyle değişiminin, satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olmaması gerekir.

TKHK.nun 11/3 maddesinde, “misliyle değişim” hakkının kullanımının, satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirmemesi gerektiği ifade edilmiştir. Nitekim, bu hakkın kullanımı, satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek ise, tüketici, yalnızca, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelde indirim haklarından birini kullanabilir.

Dikkatle incelenecek olursa, kanun bir yandan, aracın ayıpsız misliyle değişimi hakkının kullanımının, satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirmemesi gerektiğini ifade ederken diğer yandan orantısızlığın tayininde tüketici için diğer seçimlik haklara başvurmanın sorun teşkil edip etmeyeceğinin dikkate alınmasının gerektiğini ifade etmektedir. Yargıtay da, tüketicinin diğer seçimlik haklara başvurmasının sorun teşkil edip etmeyeceği hususu üzerinde pek durmamakta, sadece, malın ayıpsız değeri ile ayıplı değeri arasında önemsiz bir fark var ise bu durumda tüketicinin, diğer seçimlik haklara başvurması gerektiğini kararlarında ifade etmektedir. Nitekim, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin seçimlik hakları arasında sayılan “aracın ayıpsız misliyle değişimi” şeklindeki seçimlik hakkının satıcı (ithalatçı/üretici) tarafından yerine getirilmesinin yükümlülük olduğu kanunun 11.maddesinin sonunda açıkça şu şekilde ifade edilmiştir:

“Tüketicinin seçimlik hakları”
MADDE 11- “(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, .. satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür”

Fakat tüketicinin bu isteğinin yerine getirilmesi, satıcı tarafından orantısız güçlükler yaratacak ise tüketicinin bu isteği yerine bedel indirimine karar verilebilir.

Peki orantısızlık nasıl tayin edilecektir? Orantısızlığın tayininde; malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

1.2.1- Malın “ayıpsız değeri ile ayıplı değeri arasında önemli bir fark olması” gerekir.

Aslına bakıldığında, malın ayıpsız değeri ile ayıplı değeri arasındaki farkın önemli olup olmadığı, malda ortaya çıkan ayıbın malın değerinde yarattığı azalmanın, malın satım bedeline oranına göre belirlenecektir. Örneğin, sıfır kilometre olarak satın alınan araçlardaki boya ile ilgili ayıplarda, aracın değerinde meydana gelen azalma, malın satım bedeline oranla çok düşüktür. (yaklaşık yüzde 3-5 gibi) Dolayısıyla, malın “ayıpsız değeri ile ayıplı değeri arasında önemli bir fark” yoktur ve tüketici, satın aldığı aracının bir bölgesinin sonradan boyandığı gibi bir iddia ile ayıpsız misli ile değişimi hakkını kullanamaz, yalnızca bedelde indirim hakkını kullanabilir.

Bu konuda olmak üzere, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2020 yılının Eylül ayında verdiği 4589 sayılı kararı şu şekildedir:

“Davacı, 23.01.2014 tarihinde dava konusu otomobili satın aldığını, aracın bakımı için yetkili servise götürdüğünde aracın tavanının iki farklı yerinde, motor kaputunun üç farklı yerinde, bagaj kaputunun iki farklı yerinde, sağ kaputunun dört farklı yerinde, sol kaputunun dört farklı yerinde boya kalınlıkları arasında fark tespit edildiğini ve bu bölgelerin lokal boyalı olduğunun öğrenildiğini, bu haliyle aracın ayıplı olduğunu ileri sürerek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılar ilk derece yargılama makamına sunmuş oldukları yanıt dilekçeleri ile dava konusu aracın üretimden kaynaklı ayıplı olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir. İlk derece mahkemesince yapılan yargılama neticesinde davanın kabulüne karar verilmiş; davalıların istinaf talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesince incelenerek; İstinaf başvurusunun HMK m. 353/1-b-3 uyarınca esastan kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına, …Davacı ayıptan doğan haklardan dava konusu aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep etmişse de, aracın ayıpsız değeri ile ayıplı değeri ve bunların oranı ile ayıbın niteliğine göre 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 11/3 ncü maddesi uyarınca bedelden indirim yapılması kanaati ile bu kapsamda davanın kısmen kabulüne ve 7.173,00TL tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiştir. Bu karar süresi içinde davacı ve davalılardan … Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. vekilince temyiz edilmiş olmakla, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesiyle yapılan inceleme sonucunda, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 369,99 TL. kalan harcın temyiz eden davalı ... Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’den alınmasına, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE, 22/09/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

Görüldüğü üzere aracın tavanının iki farklı yerinde, motor kaputunun üç farklı yerinde, bagaj kaputunun iki farklı yerinde, sağ kaputunun dört farklı yerinde, sol kaputunun dört farklı yerinde boya kalınlıkları arasında fark bulunan araç için dahi misli ile değişim kararı verilmemiş sadece ayıp oranında indirim (tazminat) kararı verilmiştir. 

Araçta meydana gelen değer kaybının aracın değerine göre yüksek olması durumunda ise tüketicinin seçimlik haklarından dilediğini kullanabileceğine vurgu yapan bir Yargıtay kararında  şu ifadelere yer verilmiştir: “…araçtaki bu ayıbın araçta 10.000,00 TL kadar değer kaybına neden olduğu sabit olup mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Hâl böyle olunca özellikle araçta meydana gelen değer kaybının aracın değerine göre yüksek oluşu da dikkate alındığında tüketicinin seçimlik haklarından her hangi birini kullanma hakkına sahip olduğu anlaşılmaktadır.” (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Aralık/2017)

1.2.2- Araçtaki “ayıbın önemli olması” gerekir. 

Sıfır araçta değişim hakkının kullanımı için bir başka koşul, maldaki ayıbın önemli olması gerekliliğidir.

“Ayıbın önemli olmasından anlaşılması gereken, maddi, hukuki ya da ekonomik ayıp çeşitlerinden birisi olarak ortaya çıkan ve malın alıcı tarafından kullanılıp yararlanılması olanağını azaltan ya da ortadan kaldıran bir özrün bulunmasıdır.”1

“İşlem hayatındaki görüşlere göre dürüst bir alıcı, satım konusu maldaki ayıbı bilseydi sözleşmeyi hiç yapmayacaktı veya daha düşük bir bedel üzerinden yapacaktı denilebiliyorsa, ayıp önemli sayılır.”2

Yargıtay uygulamasına göre maldaki ayıbın önemsiz olduğu durumlarda “aracın değişimi” hakkı kullanılamaz. Elbette tüketici, önemsiz ayıplarda dahi, bedelde indirim veya ücretsiz onarım haklarını kullanabilir.

Bu konuda olmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2021 yılında verdiği kararda şu ifadeler kullanılmıştır:

“Davacı, dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar yönünden aracın yenisi ile değiştirilmesini, mümkün olmaması durumunda ise aracın bedel iadesini talep etmiş olup; bilirkişi raporunda trim kapağının esnek oluşu, arka sol çamurluk üst kısmında boya kabarmasının olması ve sürücü koltuğundaki deformasyonun ayıp olarak tespit edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar, rapor kapsamında tespit edilen ayıplardan arka sol çamurluk üst kısmındaki boya kabarmasının ve sürücü koltuğundaki deformasyonun, bölge adliye mahkemesince davacı tarafından vakıa olarak ileri sürülmediği ve mahkeme önüne getirilmediği belirtilmiş ise de dava dilekçesinde bu hususların ileri sürüldüğü ve bahsedilen ayıpların aracın değişimini gerektiren hususlar olmasa da “çoğun içinde azı da vardır” kuralı gereğince yukarıda anılan yasa uyarınca davacının ücretsiz onarım ve bedel indirim hakkının olduğunun kabulü gerekeceği açıktır.

Yine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2018 yılında verdiği bir kararda şu ifadeler yer almaktadır.

“Ayıbın öneminin aracın kullanımına ve beklenen faydaya bir etkisinin olmaması, aracın ayıplı ve ayıpsız değeri arasındaki farkın araç bedeli nazara alındığında azlığı yani karşılıklı menfaatler dengesi ile hukukun temel prensibi olan hakkaniyet kuralları değerlendirilerek ayıp nedeni ile bedel indirimi veya tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanıp kullanmayacağının tespit edilmesi zorunludur.” 

Örnek vermek gerekirse, sıfır kilometre olarak satın alınan bir aracın, cam silecek lastiklerinin bulunmaması, olması gereken multimedya sisteminden daha düşük kalitede bir multimedya sistemine sahip olması durumlarında bu ayıp önemsizdir. Daha doğru bir ifade ile, bu ayıp, aracın misliyle değişimi hakkını bahşedecek kadar önemli değildir. Bu parçaların değişimi (veya onarılması) elbette istenebilir ama bu gibi durumlarda tüketici, “ayıpsız misli ile değişim hakkını” kullanamaz. Örneğin 200.000-TL değerindeki bir araçtaki ayıp 3-5 bin TL karşılığında giderilebiliyorsa “değişim hakkı” kullanılamaz sadece o ayıbın giderilmesi ve var ise değer kaybı istenebilir.

Aşağıda yer alan rapor, sıfır kilometre olarak satın aldıktan sonra sürekli arıza yaşanması sebebiyle servise gitmek durumunda kalan müvekkilimiz için, aracın ayıpsız misliyle değişimi talebi ile açtığımız davaya sunulan bilirkişi raporu olup, şu şekildedir:

 

Görüldüğü üzere burada ayıp önemlidir ve tüketici dilediği seçimlik hakkını kullanabilir. Nitekim yazının devamında bu dosya ile ilgili olmak üzere verilen Tüketici Mahkemesi’nin misliyle değişim kararı yer almaktadır.

1.2.3- Diğer seçimlik haklara (bedel iadesi, ücretsiz onarım, bedelde indirim) başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmesi gerekebilir. 

Sfıır araçta değişim hakkının kullanımı için bir başka koşul, tüketicinin diğer seçimlik haklara (bedel iadesi, ücretsiz onarım, bedelde indirim)  başvurmasının kendisi açısından sorun teşkil etmesidir.

Madde gerekçesinde, “… Satın alınan bir vidanın dişlerinde bozukluk varsa vidanın tamiri yerine ayıpsız misli ile değiştirilmesi daha uygundur. Buna karşılık satın alman bir çamaşır makinesinin bir vidasının bozulması halinde, başka bir çamaşır makinesi talep edilmesi orantısızlık savunması ile karşılaşır. Bu hallerde vidanın değiştirilmesi uygun olan çözümdür.” denilmiştir.

Örneğin araç, ufacık bir sorun (bir vidanın olmayışı) sebebiyle çalışmaz durumda olsa, tüketici, bu durumda malın ayıpsız misliyle değişimi hakkını kullanmakta ısrar edemez. Çünkü bu durumda aracın tamiri (ücretsiz onarım) tüketici açısından bir sorun teşkil etmez.

MİSLİYLE DEĞİŞİM HAKKI MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLMEZ DE ÜCRETSİZ ONARIM VEYA DEĞER KAYBININ TAHSİLİNE KARAR VERİLİRSE:

Normal şartlarda, bir kimsenin açtığı davada taleplerinin bir kısmı kabul edilmiyorsa ve karşı taraf kendisini vekil ile temsil ettiriyorsa, karşı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilir. Örneğin, aracın misliyle değiştirilmesi talebi ile açılan davalarda, eğer araçta ayıp olmadığı, sorunun kullanım kaynaklı olduğu gibi sebepler ile talebiniz reddedilirse, karşı taraf (satıcı, üretici, ithalatçı) lehine vekalet ücretine hükmedilecektir. Nitekim satıcı, ithalatçı veya üretici firmalar bu tür davalarda kendilerini elbette bir avukat ile temsil ettirirler. Fakat, bazı durumlarda, hakim, takdir hakkını kullanarak, aracın misliyle değiştirilmesi yerine, uğradığı değer kaybının tazminine, başka bir deyişle aracın satış bedelinden indirim yapılmasına veya aracın ücretsiz onarılmasına karar verebilir. Bu gibi durumlarda, sizin asıl talebiniz olan misliyle değişim talebi mahkeme tarafından kabul edilmemiş olmasına rağmen karşı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Dolayısıyla açacağımız bir davada misliyle değişim talebimiz kabul edilmezse karşı taraf lehine yüksek miktarda vekalet ücreti ödeneceği düşüncesi hatalıdır. Elbette ücretsiz onarım veya satış bedelinden indirime karar verilebilmesi için aracın ayıplı olması gerektiği unutulmamalıdır.

2- ARACIN GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARDA ONARIM HAKKINI KULLANMAK ZORUNLU DEĞİLDİR.

Bu konudaki geniş açıklamalarımız için Sıfır Araçta “Ücretsiz Onarım” / Tüketici Hakları isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

3- AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM HAKKI KİMLERE KARŞI KULLANILABİLİR?

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin, 4 adet seçimlik hakkından biri olan, “satılanın ayıpsız bir misliyle değişimini isteme” hakkı, aracın sıfır kilometre olarak satışını yapan bayiye, aracın üreticisine veya ithalatçısına veya bunların birkaçına veya tümüne karşı kullanılabilir. Nitekim bu hakkın yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen (birlikte) sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz fakat boya/kapotya ayıpları dışında bu tür bir ispat yapabilmek imkansıza yakın bir olasılıktan ibarettir.

4- AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM TALEBİNİN GEREĞİ NE KADAR SÜREDE YERİNE GETİRİLMELİDİR?

Malın ayıpsız misliyle değişim hakkının gereği (sıfır araçta değişim hakkı) bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

“İş günü” ise, Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini” ifade eder. Dolayısıyla cumartesi günleri de iş gününden sayılır.

5- AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM TALEBİNİN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEZSE:

Tüketici, talebini iletmesine rağmen, satıcı, üretici veya ithalatçı bu talebi yerine getirmezse, malın (otomobilin) değerine göre, önce arabulucuya, buradan da sonuç alınamazsa daha sonra Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurulur.

6- TÜKETİCİ MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLECEK KARAR NEDİR? NASIL UYGULANIR?

Dava sonunda mahkeme, tüketiciyi haklı bulursa, aracın ayıpsız misliyle değişimine ve yine tüketicinin elindeki ayıplı aracın da satıcıya (takyidattan ari olarak) iadesine karar verecektir.

Takyidat; haciz, rehin gibi sınırlamaları ifade eder. Yargılama sırasında yapılacak araştırma ile, araç üzerinde haciz veya rehin bulunduğu anlaşılırsa, misliyle değişim kararı verilemez. Yargılama sırasında yapılacak araştırmada, araç üzerinde takyidat bulunmasa dahi (daha sonradan oluşabileceği ihtimali gözetilerek) misliyle değiştirilmesine karar verilen bu aracın takyidattan ari (arındırılmış, takyidatsız) şekilde satıcıya (veya üreticiye veya ithalatçıya) iade edilmesi gerektiği belirtilmelidir.

Eğer tüketici, bu aracı, bağlı krediyle satın alınmışsa, araç üzerinde taşıt kredisi sözleşmesi sebebiyle bulunan rehni kaldırması gerekmez. Konuyla ilgili olarak Bağlı Kredi (Taşıt/Konut) Sözleşmeleri ve Kredi Veren Kurumun Ayıptan Sorumluluğu makalemizi inceleyebilirsiniz. 

Mahkeme, satışa konu aracın, “ayıpsız misliyle değişimine” karar verdikten sonra, ayıpsız misli bulunmamakta ise veya bunun mümkün olmaması halinde İcra İflas Kanunu’nun 24. maddesine göre işlem yapılmasının gerekeceğini belirtebilir. Mahkemece böyle bir belirtme yapılmamış ise sadece “malın ayıpsız misliyle değişimine” karar verilmekle yetinilmelidir. Başka bir anlatımla mahkeme, “malın ayıpsız misliyle değişimine” karar verdikten sonra, bunun mümkün olmaması ihtimaline binaen aracın satış bedelinin tüketiciye iadesine veya aracın ücretsiz onarılmasına karar veremez çünkü, ayıpsız misli ile değişim mümkün değil ise (böyle bir araç bulunamıyorsa) İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 24. maddesi uygulama alanı bulacaktır. 

İİK.24: “Bir taşınırın teslimine (aracın ayıpsız mislinin teslimine) dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretiyle borçluya (satıcı, üretici veya ithalatçı veya bir kaçı veya tümüne) yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder... Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan taşınır veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir. … Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur. Hükmolunan taşınırın (aracın ayıpsız mislinin) değeri, borsa veya ticaret odalarından,  olmayan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir. İlgililerin (tüketici, satıcı, üretici veya ithalatçının) bu hususta icra mahkemesine şikayet hakları vardır.” şeklindedir.

TARAFIMIZCA AÇILAN DAVALAR SONUNDA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN EMSAL KARARLAR:

1- Satın alındığı tarihten itibaren henüz 2 yıl dahi kullanılmamışken motoru kullanılmaz hale gelen bir araç için açtığımız dava sonunda, 2022 yılı içerisinde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, talebimiz gibi, aracın misliyle değişimine karar verilmiştir. 

araç davaları

ayıplı araç avukatı

 

2- Aşağıda, sağ ve sol sütünlarındaki göçükler sebebiyle ayıplı olduğundan bahisle, aracın misliyle değişimi talebiyle ikame ettiğimiz davaya ilişkin bir Bölge Adliye Mahkemesi kararı yer almaktadır. Görüldüğü üzere aracın ayıpsız olanı ile değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Bölge Adliye Mahkemesinde verilen bu değişim kararına karşı, aracın sıfır kilometre olarak satışını yapan bayi ve ithalatçı tarafından yapılan temyiz itirazlarının reddine ve misliyle değişim kararının ONANMASINA karar verilmiştir. Böylelikle karar kesinleşmiştir.

3- Bazı bölgelerinde boya çatlamaları meydana gelen ve bu sebeple ayıplı olduğundan bahisle, aracın misliyle değişimi talebiyle ikame ettiğimiz davaya ilişkin bir Tüketici Mahkemesi kararı aşağıda yer almaktadır. Görüldüğü üzere aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesine karar verilmiş ve bunun mümkün olmaması halinde İcra İflas K.nun 24. maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesince verilen bu değişim kararına karşı, aracın sıfır kilometre olarak satışını yapan bayi ve ithalatçı tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. Karar kesin niteliktedir. 

Bu karara karşı, aracın sıfır kilometre olarak satışını yapan bayi tarafından temyize başvurulmuş olup, Yargıtay da bu başvurunun reddine karar vermiştir. Böylelikle, müvekkilimiz, ayıplı bu aracının yenisiyle değiştirilmesine hak kazanmıştır. Yargıtay kararı şu şekildedir:

4- Aşağıda, sıfır kilometre olarak satın alınan ve henüz 10 bin km. dahi yapmadan, şanzıman, yağ keçesi, debriyaj kiti, motor gibi parçalarında arızalar yapan aracın misliyle değişimi talebiyle ikame ettiğimiz dava sonunda mahkemece verilen karar yer almaktadır. Görüldüğü üzere bu davada da müvekkilimizin ayıplı aracının ayıpsız olanı ile değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

7- ARACIN KULLANILMAMIŞ BENZERİNİN SATICININ ELİNDE BULUNUP BULUNMADIĞI SORUNU:

Bazı mahkemeler, aracın ayıpsız benzerinin satıcı elinde olup olmadığı ile ilgili gereksiz bir araştırma yapmaktadır. Bu araştırmanın sebebi de en başta belirttiğimiz ve kanun metninde yer alan “imkan varsa” ifadesidir. Oysa ki kanun koyucu, bu ifade ile sadece satıcıyı böyle bir aracı bulmaya zorlamaktan kaçınmak istemiştir. Böyle bir aracın var olup olmadığı Tüketici Hukuku’nun değil İcra Hukuku’nun konusunu oluşturur. Aracın ayıpsız misli (benzeri) yoksa değeri belirlenir ve o değer tüketiciye verilir. 

Örneğin, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2020 yılında verdiği 3913 sayılı kararında;

“… 2-Davacının talebi satın aldığı araçtaki gizli ayıp nedeni ile aracın değiştirilmesi mümkün olmadığı takdirde araç bedelinin satış tarihinden itibaren faizi ile birlikte iadesine, karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, 2012 model olan aracın dava tarihi itibariyle yenisinin üretilmediği gerekçesiyle davacının ödediği bedelin, aracın iade tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine karar verilmiş ise de; tüketici seçimlik hakkını ayıpsız misli ile değişim yönünde kullanmış olup, aracın mislinin bulunmaması halinde sorun infaz aşamasında İİK 24. maddesi uygulaması ile çözümlenebilecektir…” ifadelerine yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, yerel mahkeme bu dosyada, aracın yenisinin üretilmediği gerekçesiyle misliyle değişim kararı vermemiş fakat karar Yargıtay tarafından bozulmuştur. Nitekim, ayıplı bir aracın yenisinin üretilmemesi tüketicinin misli ile değişim hakkını kullanmasına engel değildir. Aracın yenisi üretilmiyor olsa dahi, üretilseydi ne kadar edeceği icra aşamasında tespit edilecek ve bu bedel tüketiciye verilecektir.

Yine aynı konuda olmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2021 yılında verdiği bir kararda haklı olarak şu ifadelere yer verilmiştir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE
MAHKEMESİ : İZMİR 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen malın ayıplı olmasından kaynaklanan dava sonucu verilen karar… 
İlk derece mahkemesince; davanın kabulü ile davaya konu ford marka 35.SF.750 plakalı aracın gizli ayıplı olduğu anlaşılmakla ayıpsız misli ile değiştirilmesine, karar verilmiş; hükme karşı davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesince … aracın ayıpsız misliyle değişimine ilişkin talep yönünden aracın stoklarda mevcut olup olmadığının tespiti gerektiğinden ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Üretici firmaya yazılan müzekkereye verilen cevapta dava konusu aracın “0” km. yenisinin stoklarda bulunmadığının bildirildiği görülmüştür. Aracın yenisi ile değiştirilmesinin mümkün olmadığı—’gerekçesiyle Davalı vekilinin istinaf talebinin kısmen kabulü ile, İzmir 5. Tüketici Mahkemesi’nin 11/10/2016 gün ve 2015/2381 E., 2016/1683 k., sayılı kararının kaldırılmasına,davanın kabulü ile, aracın davalıya iadesine, 53.454,80 TL araç bedelinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiş; hükmün taraflarca temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 25/11/2020 tarih ve 2020/4237 esas-2020/7036 karar sayılı ilamıyla; Davalının temyiz itirazları yönünden tümden reddine, davacının temyiz itirazları yönünden …

davacının öncelikli talebi dava konusu ayıplı ürünün misli ile değişimi yönünde olup; İİK’nun 24/4. Maddesinde, “taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir edilir” hükmünün varlığı karşısında dava konusu otomobilin mislinin stoklarda bulunmaması davacının terditli taleplerinden öncelikli olanın hüküm altına alınmasına engel teşkil etmemektedir.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Görüldüğü üzere, bu olayda da, Bölge Adliye Mahkemesi ayıpsız aracın stoklarda bulunup bulunmadığının araştırılması cihetine giderek, stokta bulunmadığı anlaşılınca davacının talebine aykırı olarak aracın fatura bedelinin iadesine karar vermiş fakat karar, haklı olarak Yargıtay tarafından bozulmuştur. Nitekim, ayıplı bir aracın yenisinin üretilmemesi tüketicinin misli ile değişim hakkını kullanmasına engel değildir. Aracın yenisi üretilmiyor olsa dahi, üretilse idi ne kadar edeceği icra aşamasında tespit edilecek ve bu bedel tüketiciye verilecektir.

Yüksek mahkemenin başka bir kararında şu ifadelere yer verilmiştir: “…Bu durumda, mahkemece, dava konusu ayıplı aracın, teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek, bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın veya aracın üretimden kalktığı ve yenisinin üretilmediğinin anlaşılması halinde, ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler temin edilerek muadili aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek bilirkişi aracılığıyla fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir….”

Satıcı, üretici veya ithalatçı şirketler, haciz tehdidi altında kalmamak amacıyla, çoğu kez olduğu gibi, mahkeme kararında ayıpsız mislini teslim etmeleri gereken aracın ellerinde bulunmadığını belirtirler. Bu durumda aracın değeri borsa veya ticaret odasından sorulur. Bildirilen bu değere karşı, taraflardan tüketici; değerin azlığı, diğer taraftan; satıcı, üretici veya ithalatçı ise değerin çokluğundan bahisle veya her iki taraf birden icra mahkemesine başvuruda bulunabilirler.

Aranan değer, mahkeme kararında ayıpsız misliyle değişimi belirtilen aracın hiç kullanılmamış değeridir. Bir başka anlatımla ilamda belirtilen yeni araçtan kasıt, ayıplı olduğu anlaşılan araç kaç model (2015, 2016 …) olursa olsun o modelde fakat sıfır km. (hiç kullanılmamış) aracın değeridir.

Peki tüketiciye iade edilecek değer nasıl bulunuyor? Öncelikle hali hazırda üretilmekte olan aracın sıfır kilometre değeri bulunur. Bu aracın donanımları ile tüketicinin elindeki aracın donanımlarını karşılaştırmak. Eğer bu araçların donanımı aynı ise tüketici sıfır kilometre aracın değeri neyse ona sahip olur. Fakat bazen sıfır kilometre araçta ekstra bir donanım yer alabilir. Bu durumda ekstra donanımın değeri neyse o değer düşülür ve tüketici de o miktara sahip olur.

Bu konuda Yargıtay, şu şekilde karar vermiştir: “Dolayısıyla mahkemece takibe konu tüketici mahkeme kararında belirtilen 2007 model aracın özellik ve donanımlarını taşıyan “ayıpsız mislinin” ticaret odasından değerinin sorulması bu doğrultuda işlem yapılması…”

8-  AYIPLI ARACIN YIPRANMA PAYI ÖNEMLİ DEĞİLDİR.  

Tüketici, sıfır araçta değişim talebinde bulunduğunda bu araç, yıllar içinde kilometre yapmış ve yıpranmış olabilir. Fakat aracın yıpranma payı kesinlikle belirlenecek değerde etken değildir.

Konuya ilişkin bir Yargıtay kararında, “keşif tarihi ve takip tarihi itibariyle aracın yıpranma payı düşüldükten sonra, aracın piyasa rayiç değerini belirleyen bilirkişi raporu hükme esas alınarak sonuca gidilmesi isabetsizdir” denilmiştir.

9-  AYIPLI ARAÇ, TÜKETİCİNİN KULLANIMINDA İKEN, ELDE EDECEĞİ BEDELE FAİZ İŞLEMEZ.

Malum olduğu üzere, araçlarda görülen ayıpların hepsi, aracın kullanılmasını engellemez. Örneğin sürekli yağ yakan bir araç, yağ eklenerek dahi olsa kullanılabilir. İşte bu gibi durumlarda, araç halen daha tüketici tarafından kullanılıyorsa faiz işlemeye başlamaz. Aracın ayıp nedeniyle kullanılamaması veya ayıplı aracın satıcıya teslimi durumlarında satıcının temerrüte düştüğü tarihten itibaren faiz talep edilebilir. Tüketici, bedeli iade alana kadar elindeki ayıplı aracı teslim borcu altında değildir. Fakat değer belirlendikten önce veya sonra ayıplı araç, tüketici tarafından satıcıya (veya icra müdürlüğüne) teslim edildiği zaman faiz işlemeye başlar.


Bu makalemizde, sıfır kilometre satın alınan araçlardaki sorun veya arızalar ile ilgili tüketicilerin haklarından, “aracın misliyle değişimi” hakkını anlatmaya çalıştık. Tüketicinin diğer hakları ile ilgili detaylı bilgileri diğer makalelerimizde bulabilirsiniz:

Sıfır Araçta “Bedel İadesi” / Tüketici Hakları

Sıfır Araçta “Ücretsiz Onarım” Hakkı / Tüketici Hakları


Eğer sizler de, bu makalemizdeki veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke geneline yayılan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” bölümünü kullanabilirsiniz.


¹ ZEVKLİLER Aydın, AYDOĞDU Murat; Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, Sh.112
KAHVECİ, Nalan; Taşınır Satımında Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, 1.Baskı, Sh. 24

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.

“Sıfır Araçta Değişim Hakkı” için 64 yorum

 1. Merhaba, aracımda boya vardı ve dava sonucu aracın sıfırı ile değişim olarak gelmesi bekleniyor, ancak arabam 1.2 tsı motor ve şu an uretimi yok 1.0 tsı motor üretiliyor bu durumda nasıl bir yol izlenir

  1. Merhaba,

   Aracınızın donanımı ile diğer aracın donanım farkları karşılaştırılarak değeri belirlenecektir.

   Saygılarımızla.

   1. Benimde 2014 Model Toyota Corolla Advance Zanının En full paketin bir alt paketi idi bir misli yenisi verildiginde ayni aracın 2022 yılındaki en full paket ismi firma tarafından değiştirilmiş bir alt paket fiyatını mi? hesaplanacak bilirkişi tarafından yoksa üretimi devam eden full modelinin güncel liste fiyatını mi?baz alarak değeri belirlenir.

    1. Sizin elinizdeki araç halen üretilse idi ne kadar edecek idiyse o değer ödenmelidir. Bu değeri belirlemekte emsal araç fiyatlarından yararlanılabilir.
     Saygılarımızla.

 2. Merhaba,
  2019 yılı mart ayında sıfır km. satın aldığım 2019 model aracım 6 dan fazla kez Fren Sistemi Hatası verdi ve arıza lambası yandı. İki kez serviste onarıldı ve bu gün tekrar aynı hatayı verdi ben 3. kez servise teslim ettim. Aracımın yenisi ile değiştirilmesini talep edebilir miyim? ve araç değişiminde şu an aracın güncel fiyatı ile arasında oluşan farkı benden talep edebilirler mi? yardımınız için teşekkürler

  1. Merhaba,

   Elbette dediğiniz şekilde aracın misliyle değişimi hakkınızı kullanabilirsiniz. Sizden herhangi bir ücret talep edilemez. Talebiniz karşılanmıyorsa dava yoluna başvurulur.

   Saygılarımızla.

 3. Selamlar. 2016 model aracımı 2017 de engelli raporu ile aldım. Fakat aracımın kornası sürekli sigortayı yakıyor. 2 kez servise gitti sorunu çözemediler. Araçta elektrik kaçağı olduğunu bu sebeple aracımın yanabileceğini söylediğim halde bir çözüm bulamadılar. Misli ile değişim hakkı için yapmamız gereken nelerdir bilgilendirirseniz sevinirim. İyi günler.

 4. Merhabalar,

  Yakın zaman da sıfır almış olduğum aracın gözle görülür bazı yerlerinde noktasal bazı yerlerinde daha büyük boyasal sorunlar olduğunu farkettim. Sorunların bulundupu yerler itibari ile zaten kullanımdan dolayı olmadığı aşikar. Yenisi ile değişimi yada iadesi için dava açsam sonuç alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Elbette olumlu bir sonuç alınabilir, fakat bunu bizimle veya başkaca bir avukatla çalışarak yapmanızı öneririz.

   Saygılarımızla.

 5. 2017 Şubat ayında sıfır olarak alınmış aracı 2019 Ocak ayında ikinci el olarak satın aldım. Aracın 4 yıl garantisi var. Aracı satın aldığım gün 2. periyodik bakımını yetkili serviste 32000 km de iken yaptırdım. Araç şu anda 39000 km de ve 7000 km lik kullanımda yağ çubuğu yağ seviyesi MİN çizgisine inmiş. Tahminimce araç 7000 km de yaklaşık 700-800 ml yağ eksiltmiş. Periyodik bakımlar 15000 km de bir yapıldığı için araç iki servis bakımı arası yaklaşık 1.5 lt yağ eksiltiyor. Yarın servise götüreceğim, servis aracın yağını yenileyip 1000 km sonra yağı ölçüp yağ tüketim testi yapacağını ve bu teste göre karar vereceğini söyledi. Bu bir ayıp mıdır. Servis bu yağ eksiltme miktarı normal deyip geçiştirebilir mi? Aracın misli ile değişimi talep hakkım doğar mı?

  1. Merhaba,

   Bahsettiğiniz sorunlar elbette ayıp niteliğindedir. Koşullarına uygun bir dava ile, aracın değişimi veya para iadesi veya onarım masraflarını tahsil etmek mümkün görünmektedir. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilir veya telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 6. Merhaba, 2015 yılında sıfır 59.700TL’ye almış olduğum aracımda vernik ile ilgili hatasından dolayı hukuki süreç başlatmıştım. Bilir kişi raporu ile 6.000 TL değer kaybı çıkartılmış, Bölge Hukuk Mahkemesince de ayıpsız misli ile değişim kararı çıkmıştır. Davalı taraf temyize giderek karar itiraz etmiştir ve süreç devam etmektedir. Bu kapsamda emsal Yargıtay kararlarına baktığımız bir çok farklı kararla karşı karşıya kalmaktayım. Sizce Yargıtay’ın kararı ne yönde olur?

  1. Merhaba,

   Öncelikle, eğer bir avukatla çalışmakta iseniz bu tür sorularınızı ona sormanızın daha sağlıklı olacağını belirtelim. Eğer vernik ile ilgili hata aracın bir veya birden fazla dahi olsa sınırlı sayıdaki parçasında olmuşsa değişim kararı doğru olmamış gibi görünüyor. Yok eğer aracın tümüne yayılan, tümüne yayılmasa dahi yüzdesel olarak düşünüldüğünde yarıdan fazlasına yayılan veya artarak devam eden bir sorun varsa değişim kararının uygun olduğunu söylemek mümkündür.

   Saygılarımızla.

 7. İyi günler, geçenlerde Honda Civic göçük problemi nedeniyle mahkemeden değer kaybı kararı çıktı. Ancak hakim kararda faizin hangi tarihten başlayacağı hususunda herhangi bir ibare geçmedi. Acaba icraya konulduğunda faiz hangi tarihten itibaren başlar. Teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Kararda faize ilişkin herhangi bir ibare yoksa, faiz, karar tarihinden itibaren başlar.

   Saygılarımızla.

 8. Merhaba
  Ben 2015 yılında ford transit aldım sıfır aracımda motor ön kapağında yağ kaçağı çıktı 3 kez garantiden parça değişimi oldu ve 4 kez de aynı arzayı verince araç degişimde bulundum ve aracımı 2018 model sıfır araçla 16 bin lira karşılığında değişim oldu ve bu aracımda da yine aynı şekilde aracımda yag kaçağı var ve ford otosan araç değişim talebimi red ediyor bende mahkemeye başvurmayı düşünüyorum davayı kaybetme olasılığım nasıl olur orhan bey

  1. Osman bey merhaba,

   Bir davanın kazanılması/kaybedilmesi gibi hususların olasılığından bahsetmek çok doğru değildir. İfadelerinize göre lehinize sonuçlanacağını düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Bizimle veya başka bir avukatla çalışmak yararınıza olacaktır. Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 9. Merhabalar.Makalenizin başlığı “sıfır araçta değişim” olarak belirtilmiş.Ancak ben aracımı aracın garantisi devam ederken 2.el olarak aldım.Aracım şu anda serviste ve sorunun motordan kaynaklı olduğunu ve motoru indirmeleri gerektiğini söylediler.2.El olarak aracı satın alan birisi de aracın misli ile değiştirilmesi hakkını kullanabilir mi?.Daha önce aracın motordan kaynaklı bir arıza vermemiş olması garanti kapsamında olan bu aracın misli ile değiştirilmesi hakkında engel olur mu?.Bilgilendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

 10. Iyi çalışmalar
  1
  2018 model ford crouer araç satın aldım en az 4 sefer araçta yağ değişimi ve yazılım yüklemesi yaptılar. Sonra öğrendim ki bu seri araçlarda kronik arıza araç aldığım bayii 40 tane bahane üretiyor bu aracın 10 ay garanti süresi kaldı bu güne kadar salladılar araç değişimi yapmak istediğimi belirttim beni yetkili satış sorumlusu ford barış müdürü ile konusturacaklar.ama yinede ısrarlıyım bu aracı değiştirmeye kayseri de kim yetkili avukat varsa bilgi verirmisiniz

 11. 2019 model audi Q2 aldım
  Şu an tam 2520 km de ve bugün motordan arıza verdi. Fakat aracım çok yeni olduğu için tamir istemiyorum. Değişim yaptırabilme gibi bi hakkım var mıdır diye merak ediyorum. Cevap verirseniz memnun olurum.

  1. Mustafa bey merhaba,

   Arızanın giderilmesi için motorun bütün olarak değişmesi gerektiği ifade ediliyor ise elbette aracın değişimi sağlanabilir.

   Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 12. Merhaba sıfır aldığım araç 1500 km Honda civic 1.5 sport plus modeli yağmur yağdığında ortaya çıkan ön cam fitilinde araç içine su aldı tavan komple su bastı tavandan dökülen sular araç içi elektronik bir kaç parça içine girdi araç değişim talebinde bulunmak istedim fakat bir türlü buna yanasılmıyor parça tedariği ve onarım sunuluyor yeni aldığım bir aracın bu şekilde hatalı olması benim arç değişim talebi için neler yapmam gerekiyor araç değişimi için yeterli bir sebep midir? Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Kenan bey merhaba,

   Bahsettiğiniz kusurlar, aracın değişimi için yeterli sebepler olarak görülmektedir. Bizimle çalışmak isterseniz ofisimizi arayabilir veya bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 13. Merhaba .. 7 ay önce Volkswagen den sıfır aldığım araç 8000 km de,seyir halindeyken motor stop etti ve otobanda kenara çekip durabildim…kaza atlattım.çekici geldi …servisteki inceleme sonucunda motorun değişmesi gerektiği söylendi…aracın değerinin düşeceğini düşünerek ayrıca güvenimin azaldığını söyleyerek kabul etmedim ve yeni araç talebinde bulundum…ellerinde yeni araç olmadığını söyleyip bana 7 ay önce aldığım fiyatı verebileceklerini söylediler…yani şu anki arabanın piyasası 200 ama 165 veririz dediler…aracım hala serviste 1 hafta oldu..ikame araç verdiler… nasıl bir yol izlemeliyim? şartlar motorun değişmesinin kabulüne zorluyor..destek olur musunuz
  Teşekkür ederim.

  1. Demet hanım merhaba,

   Ofisimizi mesai saatleri içerisinde 0232 4641415 nolu telefondan ararsanız yardımcı olmaya çalışalım.

   Saygılarımızla.

 14. Merhaba 9 aralik 2019 da sifir km megane marka arac aldim aracin sanzimanindan ses gelmeye başladı 1000 km de yetkili servise tamir icim biraktim fransadan parca gelecek dendi 45 gun oldu hala aracim yapılıp teslim edilmedi 30 is gununu aşıkları için ihtar çektim ihtar suresi 25 subatta doluyor aracin önümüzdeki hafta teslim edilecegi söyleniyor fakat ihtarda verdigimiz süre doluyor arac teslimine.arac degisimi için dava acabilirmiyim veya ayıp oranında indirim isteyebilirmiyim.mudurler merkezden biraz para almaya çalışıyoruz senin icin diyorlar ama 10 15 bin tl istedim çok demisler ne kadar bir deger kaybi indirimi isyeyebilirim

  1. Mahmut bey merhaba,

   Azami tamir süresinin aşılmasıyla birlikte aracın misliyle değişimi için dava açabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 15. merhaba .2013 model megane marka araç sıfır aldım bir çok kez arıza verdi ve dava 2015 yılında dava açtım 2016 yılında sıfır kilometre misli ile değişim kararı verildi fakat karşı taraf önce istinafa gitti onu kazandım ardından yargıtaya gitti onu da 2020 yılında kazandım şimdi merak ettiğim konu şu karşı taraf aracın 0km misli olmadığını söylüyor bana verilecek para 2016 yılındaki sıfırının fiyatı mı yoksa yargıtay 2020 de sonuçlandığı için 2020 model sıfır km sinin fiyatı mı olur.iyi günler

 16. Merhaba,
  2017 Aralık ayında aldığım Land Rover marka aracımın garantisi 2020 Aralık ayında bitiyor. Aracım geçen hafta motor arızası verdi ve yetkili borusan servisi, resmi olarak motor değişimi kararı verdi. Aracım henüz garanti kapsamında olduğu için motor arızasının aracın kıymetini ciddi oranda düşüreceği için misli ile değişim talebinde bulunabilir miyim sizce?

  1. Merhaba,

   Aracın garanti kapsamında ücretsiz onarılması hakkını kullanırsanız ve araç ücretsiz bir şekilde tamir edilip size teslim edilirse, daha sonra ayıpsız misli ile değişim hakkını kullanamazsınız, sadece değer kaybını isteyebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 17. Merhaba 05.2020 tarihinde sıfır km araç aldım aracın kapısında fabrikadan kaynaklı çizik var ve aracın direklerinde kapı içlerinde bagajın iç kısmında reng farklılıkları var ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

 18. Merhabalar 2020 Mayıs ayında sıfır kilometre SUV tipi araç satın aldım araç 6 bin kilometredeyken motor arızası verdi çekici ile servise gönderdim bujileri aracın pislendigi temizlendiği söylendi tekrarında 2 Ci kez aynı şekilde yolda kaldım motor arıza verdi sonrasında yol.yardim geldi bu sefer aracı cihaza bağlayıp hata sildi araç daha yeniymis falan filan diyerek sorun olmadığını söylediler bugun tekrar yolda kaldım 3 kez aynı şekilde arıza verdi yol yardımla servise aracımı gönderdim inanın cok yoruldum bu konuda sizce ne yapmaliyim emsal örnekleri okudum süreç baya uzun suruyo yol gösterirseniz çok memnun olurum

 19. Merhaba temmuzda sıfır km aldığım 2020 clio aracımın vitesinde sorun çıktı. İlk servise götürdüğümde izolasyon yapıldı fakat sorun düzelmedi. Tekrar servise götürüp aynı işlemin daha düzgün yapılacağı ifade edildi genel müdürlük tarafından. Bunun üzerine tekrar götürdüm bu defa aracın vites kutusu ve parçalarının sökülüp değişmesi gerektiğini söylediler bunun üzerine kabul etmedim. Aracın yenisiyle değişmesini talep etmek istiyorum. Sizce mümkün mü ?

  1. Merhaba Eda hanım,

   Aracınız garanti süresi içerisinde aynı arızayı tekrarlamış olup, mevzuatımıza göre aracın misliyle değişimi talebinde bulunabileceğiniz anlaşılmaktadır.

   Bizimle çalışmak isterseniz “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 20. Merhaba

  22 eylülde sıfır araç aldım. 2 gün önce yağan yağmurda araç su almış ve döşeme su içinde kalmış aracın içi tamamen sökülecek şişelerde dahil kurulama yapılacak ve fabrikasyon montaj özelliği bozulmuş olacak.

  Servis üretim hatası olarak rapor düzenler ise değişim hakkım olur mu. Araç daha 200 km de. Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Servisin öyle bir rapor düzenlemesine ihtiyacınız bulunmuyor. Hukuki süreci başlatabilirsiniz. Bizimle çalışmak isterseniz “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Yanıtınız için tşk ederim. bu sorun aracın değişimi için bir gerekçe olabilir mi internette çok uzun süren davalar olmuş okudum, firmalar bu tür işlemleri yapmaya yanaşmıyorlar uğraşmaya değer bir şansımız var mı sizce.

 21. Merhaba öncelikle makalenin icin tesekkur ederim. 2020 model 0km arac aldım ve 1 ay içerisinde birden fazla yerinde boya hatasi, vernik atması boya çapak lari vb kusurlar tespit ettim ve satın aldığım bayiye ve markaya şikayette bulundum hukuki olarak herhangi birsey yapmadım fakat sizlerin ve benzer kişilerin makalelerini inceleyerek hakkımı savundum. 04.05.2020 tarihinde aldığım aracım icin 23.12.2020 tarihinde degisim kararı çıktı ve bugun 05.01.2021 tarihinde firma genel merkezi tarafından aranarak önümüzde ki hafta içerisinde yeni aracimjn teslim edileceği söylendi. Yine araştırmalarım sonunda arac değişimlerinde yil farki veya yıpranma farki adi altında ücret talep edildiği ayni markanın gecen hafta farklı bir kişiden 10bin tl kullanim parası aldığı bilgisine ulaştım. Benim fark verecek durumum yok nasil bir yol izlemeliyim yasal olarak fark talep etme hakları var mi.

  1. Merhaba,

   Misliyle değişim kararları sonrasında tüketiciden her ne isim altında olursun herhangi bir ücret istenemez. Mesajınızda belirttiğiniz üzere bu farkı vermediğiniz takdirde kullanılmamış aracın teslimini sağlamayacak olurlarsa icra takibi başlatabilirsiniz. Bunun için bir avukatın yardımından yararlanmanız oldukça önemlidir. Nitekim misliyle değişim kararlarının icraen yerine getirilmesi karmaşık hukuki sürecin dikkatle takibini gerektirir. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta veya telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 22. Merhabalar yukarıdaki yazınız için teşekkürler .
  2016 kasım ayında sıfır olarak aldığım araç da 2018 yılında boya atması oldu arka cam tavan kısmında servis kullanıcı hatası dendi rutuş yapıldı belli bir süre sonra yine tavan kısmında boya atması oldu yine kullanıcı hatası dendi ve beni ikna etiler.en son 18 ocak 2021 tarihinde sabah aracın yanına gidince arka kaput üst kısmında kağıt gibi bonnın söküldüğünü gördüm 10 cm2 lik bir alan tamamen boya çıkmış alttaki macun görünmekte ve soyulma artmakta. tavan kısmını servis kayıtsız yaptırmıştım şimdi nereni atacagı belli degil arac tamamen boyanması mı gereki deger kaybı isteyebiliriz yada degişimmi.
  araç 63 bin km de ve 2018 yılında 14 bin liralık önden kazası var tramer de gözüküyor.
  teşekkürler

 23. İyi günler, 5.6.2020 tarihinde aldığım aracımın direksiyonundan yaklaşık Aralık ayı başından beri ses geliyor, bu şikeyetimle 09.01.2021 tarihinde servise başvurdum, bana sorunun soğuk havalardan kaynaklandığını ve aracın direksiyon kutusunun değişmesi gerektiğini söylediler (parça 4.400 tl) ancak daha 6 ay geçmeden böyle bir sorun olmasından dolayı firmanın ayıplı malı bilerek sattığını düşünüyorum, direksiyon gibi aracın hayati bir bölümünden bu şekilde sorun geldiği için aracımın misli değişim talebinde bulundum, firma ücretsiz değişim yapacaklarını bu sayede sorunun giderebileceği şeklinde talebimi reddetti, mahkemede haklaeımı aramak istiyorum, bu problem değişim talebim için yeterli mi?

 24. Merhaba,
  2016 yılında sıfır olarak aldığım araç da açılan dava sonucunda bilirkişi raporu ile tespit edilen, araç sağ arka çamurluk bölgesinin hasarlı olduğu ve hasarın giderilmesi için araç da lokal boya uygulaması yapıldığı ve gizli ayıplı olduğu belirlendi.
  Avukatım açtığı davada, sözleşmeden dönme ve bedelin faizi ile iadesini talep ettiği için karar olarak bedel iadesi ve dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile iadesi kararı çıktı.
  İstinaf mahkemesi sizin de açıkladığınız gibi araç bende olduğu için faiz kararını bozdu.
  Hem karşı taraf hem de ben temyize gittik, yaklaşık 2 senedir temyizde ve şu an inceleme aşamasında görünüyor.
  Temyiz dilekçemizde aracın ayıpsız misli ile değişimini talep ettik uğrayacağımız zarar nedeni ile.
  Sizce bu durum dikkate alınır mı? Araç fiyatlarındaki artış nedeni ile 2016 yılında 90.000 TL ye aldığım araç şu an 2 nci elde bile 250.000 TL üzerinde.
  Haklı davamı kazanmış bile olsam aracı geri verince, iade edilecek fatura bedeli 90.000 TL benim için hiç bir şey ifade etmeyecektir.
  Temyizin bu konudaki yorumu sizce ne olabilir?

 25. merhaba seyfi özgür dağdagül ben.04.03.2020 tarihinde volgswagen t-rock marka sıfır araç aldım.aracı teslim aldıktan 3 gün sonra BİRDEN FAZLA arıza VERDİ.YETKİLİ SATICI SERVİSİNE ARAÇ ÇAĞRILDI.ARAÇ 2 HAFTA KADAR SERVİSTE KALDI VE ARIZALI PARÇALAR TESPİT EDİLEREK DEĞİŞİMİ YAPILDI.BEN ARACI GERİ VERMEYİ DÜŞÜNDÜM DAHA ARACA 3 GÜN BİNMEDEN ARIZA YAPMIŞTI BAŞKA SORUNLARDA ÇIKABİLİR ENDİŞESİ OLDU..BİZE SORUN GİDERİLDİĞİ İÇİN GARATİSİNİN DEVAM ETTİĞİ TEKRAR BİR ARIZA OLURSA OZAMAN DEĞERLENDİRİRSİNİZ DENDİ..ARACI SERVİSTEN ALDIKTAN SONRA ARACIN ÇALIŞMASI SIRASINDA FARKLI BİR SES OLDUĞUNU FARKETTİM BUNU SERVİSE BİLDİRDİM SERVİSTEN BUNUN NORMAL OLDUĞU ZAMANLA GEÇECEĞİ SÖYLENDİ..FAKAT BU SES DÜZELMEDİ..VE PANDEMİ SÜRECİ BAŞLAYINCA ARACI BELLİBİR SÜRE SERVİSE GÖTÜREMEDİM..ARACIN YILI DOLMADAN SERVİS ZAMANI GELDİ VE 11,02,2021 TARİHİNDE STANDART BAKIMI İÇİN ARACI SERVİSE BIRAKTIM VE BU DURUMU TEKRAR BİLDİRDİM GÖREVLİ USTA ARAÇTAKİ SESİ FARKEDEREK SERVİS RAPORUNA NOT ETTİ..SERVİSTEN ARACIN BAKIMLARININ BİTTİĞİ GELİP ALABİLECEĞİM SÖYLENDİ..ŞİKAYETİM OLAN ARACIN ÇALIŞMASINDAKİ SES OLAYINI GİDERDİKLERİNİ YALITIM YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER..FAKAT ARACI TESLİM ALDIKTAN BİR SÜRE SONRA ARACIN ÇALIŞMASINDAKİ SORUNLU OLAN SES TEKRARLADI VE YİNE SERVİSİ ARAYIP SESİN DÜZELMEDİĞİNİ SÖYLEDİM ARACI GETİRMEM İSTENDİ YİNE ARACI SERVİSE BIRAKTIM VE AYNI GÜN ARACI TESLİM ALMAMI SESİ TESPİT EDEMEDİKLERİNİ BİR SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER..BENDE ARACI ALMAYA GİTTİĞİM VE ARACI ÇALIŞTIRDIĞIMDA O SESİN GEÇMEDİĞİNİ FARKETTİM VE VİDEOYA ALDIM..ERTESİ GÜNÜ TEKRAR SÖYLEDİM VE ARACI YİNE SERVİSE GÖTÜRDÜM..BU SEFER SERVİS MÜDÜRÜNE BAHSETTİM VE ÇEKTİĞİM VİDEOLARI GÖSTERDİM ODA TEST ETTİ VE ARAÇTAKİ SESİ FARKETTİ.ŞİMDİ ARACIM SERVİSTE VE PARÇA SPARİŞ EDİLİDİĞİ VE PARÇA DEĞİŞİMİ YAPILIP ÖYLE DENENECEĞİI SÖYLENDİ..BEN BU ARA.TAN SOĞUDUMARACIN KM 4500 CİVARINDA DOĞRU DÜZGÜN BİNEMEDİM ARIZA YAPARMI ENDİŞESİ İLE..BU ARACI GERİ VERMEK GÜNCEL DEĞERİNİ YADA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİNİ İSTİYORUM..BU İSTEĞİM GERÇEKLEŞİRMİ NE YAPMAM GEREKLİ TEŞEKKÜRLER

 26. Merhaba.Ben 31 Mart’ta Renault Kars bayisinden Megane 4 1.3 tce joy paket manuel vites aracımı 190.500 e bayiden satın aldım.Araci aldıktan 5 gün sonra 300 km de araç motor hasar alabilir ve enjektörleri kontrol ettirin uyarıları verdi bende yol yardımıni aradım Ağrı’da ikamet ettiğim için gelip burada araca bakıldı ve hataları bilgisayardan silindi.Bu işlemden bir hafta sonra araç yine aynı uyarilari vermeye başladı ve ben geçtiğimiz pazartesi günü servise götürdüm yapılan incelemede araçta bozuk parça olduğu söylendi ve parçanın gelmesinin 1 ayı hatta 1.5 ayı bulabileceği söylendi.Bana bu süre içerisinde de kullanmam için ayni aracın 2020 modeli ikame araç olarak verildi.Simdi aracım serviste yatıyor ve sıfır olarak aldığım aracımı 5 gün bile kullanamadim bu süreçte sizce ne yapmalıyım ne önerirsiniz değişim talebinde bulunmak için dava açmam gerekir mi yoksa servisin yapacağı işlemi mi beklemeliyim yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Merhaba,

   Servisin herhangi bir işlemini beklemek durumunda değilsiniz. Aracın değişimi de dahil olmak üzere hukuki haklarınızı kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 27. Merhabalar ilk başta herkesin anlaması için çok yararlı bilgiler paylaşmışsınız bunun için tşk ederim ben 2018 yılında diyarbakırda ford bayiden 62.000 TL ye ford courier araç aldım araç işk 4.000 km den beri motor arızası yağ arızası anahtar arızası veriyordu yaklaşık 80 defa servise giriş çıkışım var her seferinde jenerasyon yapıldı sorun giderildi dendi ama devam etti hep makmeye verdim adana çukurova ünv. Otomotiv dalında üçlü bilirkişi ile aracın arızalı olduğunu ıspatladık onlarda arızaya kullanıcı hatası partikürden kaynaklı diyolar ama partikür ışığı yanmıyor hiç misli ile değişim kazandım şu an dava diyarbakır bölge adliye mahkemesinde sizce karar onanırmı yada bozulur mu onanırsa 62.000 tl ye almıştım yargıtaya gider mi yada fiyat olarak alt sınırda kaldığı için gitmez mi ? Yardımcı olup yada fikirlerinizi sunabilirseniz sevinirim iyi çalışmalar dilerim 🙏🙏

  1. Merhaba,
   Öncelikle teşekkür ederiz. Kararın bozulması ya da onanması şeklinde fikir verebilmemiz mümkün değildir. Eğer avukatınız var ise bu tür soruları dosyanızı bilen kişi olarak ona yöneltmeniz gerekir.
   2021 yılı için temyiz sınırı 78.630 TL.dir. Dolayısıyla dosyanız temyize gitmeyecektir.

   Saygılarımızla.

 28. Merhaba
  Mart 2021 tarihinde 30.000 TL lik Honda marka motorsiklet aldım henüz daha 200 km ye gelmedi çok değişik şakırtılı bi ses geliyor motorundan aynı sorun bir başkasının başına da gelmiş ve motoru sökmüşler 4-5 gün geçmesine rağmen sorunu bulamamışlar.Henüz olayın başındayım ve değişim istiyorum çünkü sınıfının en pahalı modellerinden biri böyle sorunu olmamalı ömürlük diye alıyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyim? Telefon ettim getirin bakalım dediler fakat servis 150 km uzakta çekici ile götürüdm diyelim tamir etmeye kalkarsa değişim hakkım gidermi size sormak istedim.

 29. Merhabalar sıfır olarak aldığım 2020 model Opel corsa aracımın dört yıl garantisi vardır, aracımı 2020 yılının kasım ayında aldım farklı zamanlarda araç dört kere motor arızası uyarısı verip yolda kaldı iki kere akan bir trafikte kaldım Aracı yetkili servise götürdüm tamir edildi söylenip aracı teslim aldım teslim aldıktan üç gün sonra tekrar motor arızası uyarısı verip araç trafikte kaldı çekici ile arabayı yetkili servise götürdüm bu durumdu genel merkez ile görüştüm aracın yenisi ile değişimini talep ettim henüz dönüş olmadı eğer olumsuz dönüş alırsam dava açmayı düşünüyorum bir de araçla ufak çaplı bir kaza yaptım ve aracı yetkili serviste tamir ettirdim yaptığım kaza açacağım davayı olumsuz etkiler mi

 30. merhaba. yaklaşık 1,5 yıl önce 2018 model 2019 trafiğe çıkışlı garantili 2, el jeep marka araç aldım. ilave olarak aracın garantisini 1 yıl da ben uzattım. son 9 ay içerisinde araç 4 kez aynı arızayı yaptı. her seferinde araç servise kurtarıcı ile gitmek zorunda kaldı. en son kurban bayramı öncesi aracı servise bıraktım. artık benimde araçla uğraşacak ne sabrım nede vaktim var. genel merkezin ve servisin bana söylediği bayram sonrası ilgili teknik ekip gelip inceleme yapacakmış. bugün itibariyle henüz bir gelişme yok. sonuç ne olursa olsun, bu durumda neler yapmam gerekir, benimde değişim hakkım varmıdır. Teşekkürler.

 31. merhaba,
  2017 sıfır honda araç aldım. göçükler ve montaj hataları nedeniyele mahkemeye başvurarak tüketici mahkemesinde ayıpsız misli ile değişimi, değişim münkün değil ise fatura bedelinden aşağı olamamak kaydıyla iik 24 md. işlem yapılmasına diye karar alındı. kararı istinaf ve temyiz etmelerinden sonra tüketici mahkemesinin verdiği karar onandı.
  fakat şirket avukatı araba değişimi olamayacagını 60 bin tl para karşılığı 2021 0 araç verilebileceklerini bildirmiştir.
  kararı icraya koydugumuzda benim aracımın 2021 2. el piyasasındaki degerini mi bize ödeyecekler yoksa 2017 de üretilen aracım aynı özelliklerde bugün üretilseydi (oda sıfır 2021 model araça tekabül etmez mi-2017 model ile opsiyon farkı yok) fiyatı ne kadar olurdu sorusuyla deger bicilerek o fiyat mı ödenecek cevaplarsanız çok sevinim.
  şimdiden verdiğiniz bilgiler için teşekkürler, iyi çalışmalar.

 32. Merhaba hayırlı akşamlar diliyorum. Ben 2015 tarihinde sıfır toyota yaris aldım aldığım günden beri sürekli lastik arızası veriyordu. Resmi olarak 6 defa servise gittim ama bir türlü sorunu çözemediler. 2016 yılında mahkemeye verdim mahkeme bilirkişi atadı bilirkişilerce tesbit edildi aracın ayıplı kusurlu ve teneke cantı tornalamışlar silikon yapıştırıcı ile lastikle cantı yapıştırmışlar buda gizli ayıp ve can güvenliği açısından sakıncalı olduğunu yazmıştı. İlk mahkeme aracın misli ile değişimine karar verdi. Karşı taraf istinafa gitti 2020 yılında istinaf kararı bozdu. 07/18/2020 tarihinde bu seferde ilk derece mahkeme bana 4 lastik 4 cant parası 7162 tl karar verdi. Bu seferde ben üst mahkemeye gittim. İzmir 4 cü hukuk dairesi uyuşmazlık var diyerek izmir 21 ci hukuk dairesine göndermiş. Böyle bir durumda bana nasıl bir karar gelebilir?

  1. Merhaba,

   Konu hakkında geniş açıklamalar makalemizde yer almaktadır. İnceleyebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 33. Merhaba;
  2021 Mayıs ayında aldığım aracımda 2021 Kasım ayında 11.000 km de şanzıman sökülüp parça değişimi oldu. Şuanda araçta tekleme sorunu var Şubat 2022 tarihinde çekici ile araç servise bu sorundan dolayı gitti fakat serviste yapılan işlem ile ilgili kayıt yapılmamış. Şuan enjektörlerden numune alınıp fabrikaya gönderileceği sonuca göre işlem yapılacağı söyleniyor. Araç için misli ile değişim talebinde bulunabilir miyim?

 34. Merhabalar bende 2020 de sıfır araç aldım araç 6 kez motor arızası verdi 1 yıldır sürekli uğraşıyorum en sonunda mahkeme yoluma gitmeden araçlarının ayıplı mal olduğunu kabullendiler ve değişimi kabul ettiler . 2022 sıfırını gönderdiler fakat benden katılım bedeli olarak 30 bin TL istiyorlar bir protokol hazırlamışlar değişimle ilgili . Bu bedelin alınması yasal mı ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.