Sıfır Araçta Arıza / Değişim Hakkı

Sadece ayıplı araç davaları ile ilgilenen bir hukuk bürosu olarak bu makalemizde, tüketicilerin, sıfır kilometre olarak satın aldıkları ve daha sonra arızalı (ayıplı) olduğu anlaşılan araçlarında, bu aracın ayıpsız benzeriyle değişim hakkı, sıfır araçta değişim hakkının hangi şartlar altında kullanılabileceği, aracın misliyle değiştirilmesi ifadesinden ne anlaşılması gerektiği, misliyle değişim konusunda yaşanması muhtemel sorunlar, tüketicinin araç değişim hakkı kapsamında çıkarlarının en iyi şekilde nasıl korunacağı ile ilgili açıklama yapmaya çalışacağız.

İsterseniz, bu tür araçlar için açtığımız davalarımızı inceleyebilirsiniz: Sıfır Araç Davalarımız

Arzu ederseniz, konuyla ilgili hazırladığımız videomuzu da izleyebilirsiniz: 

“Misliyle Değişim” (Sıfır Araçta Değişim) ne demek?

“Misli” ifadesinden anlaşılması gereken “bir benzeri (aynısı)”dır. Aracın misliyle değişimi derken anlatılmak istenen de aracın benzeriyle (aynısıyla) değişimidir.

“Misliyle Değişim” (Sıfır Araçta Değişim) hakkı hangi koşullarda mümkün olur?

Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları başlıklı makalemizde, malın (otomobilin) ayıplı olması durumda, tüketicinin seçimlik haklarından birinin, sıfır kilometre aracın satıcıya iadesi ile aracın misliyle değişimi hakkı olduğunu ifade etmiştik. (TKHK.m.11)

Sıfır Araçta Değişim hakkı, 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda şu şekilde ifade edilmiştir:

“Tüketicinin seçimlik hakları”
MADDE 11/1: “Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 

İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme 

seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Her şeyden evvel, kanunda sözü geçen “imkan varsa” ifadesi üzerinde durmak gerekir.

İmkan varsa ifadesinden anlaşılması gereken, belirli bir model otomobilin hali hazırda üretilip üretilmediği ile ilgili olsa da araç üretilmiyor olsa bile tüketici değişim hakkını kullanabilir.

Açtığımız davalar sonunda mahkeme, aracın ayıpsız mislinin tüketiciye teslimine karar verildiğinde, bu kararın infazı aşamasında, araç halen üretilmiyor ise, bu aracın ayıpsız mislinin (benzerinin) sıfır kilometre değeri belirlenir ve bu bedel (aşağıda anlatılan şekliyle bulunur) tüketiciye verilir.

Örneğin, bir müvekkilimizin, 2015 yılında, 87.000-TL ödeyerek satın aldığı, daha sonra ayıplı olduğu anlaşılan ve ayıpsız misliyle değişimi talebi ile açtığımız dava sonunda satıcı ve ithalatçı bu aracın sıfırının ellerinde bulunmadığını ifade etmiştir. Araç değerinin belirlenmesi amacıyla açmış olduğumuz dava sonunda verilen mahkeme kararı şu şekildedir:

Görüldüğü üzere tüketiciye verilecek olan değerin belirlenmesinde, aracın ikinci el değerinin bir önemi olmadığı gibi, yaptığı on binlerce kilometrenin de önemi yoktur. Nitekim bu aracın ikinci el değeri yaklaşık 100 bin TL civarında olmasına rağmen, aracın misliyle değişimi davasından sonra, bu ayıplı aracı satan ve ithal eden şirketlerin müvekkilimiz tüketiciye ödemesi gereken rakamın 206 bin TL olduğu mahkeme kararı ile ortaya konmuştur. Bu karara karşı satıcı ve ithalatçı firmalar tarafından yapılan itirazlar ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin Ekim 2020 tarihli kararı ile reddedilmiştir. Böylelikle karar kesinleşmiştir. Bölge Adliye Mahkemesinin kararı şu şekildedir:

 

1- Hukukun, kişilere tanıdığı her türlü hak gibi “misliyle değişim hakkı”nın kullanımı da bazı koşullara tabi kılınmıştır:

1.1- Öncelikle malın (otomobil, konut gibi) ayıplı olması gerekir. Ayıp nedir? Hangi durumlarda araçta ayıp mevcuttur? Bu sorularınızın cevabını Ayıplı Araçlarda Tüketici Hakları isimli makalemizde bulabilirsiniz.

1.2- Aracın, ayıpsız misliyle değişiminin, satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olmaması gerekir.

TKHK.nun 11/3 maddesinde, “misliyle değişim” hakkının kullanımının, satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirmemesi gerektiği ifade edilmiştir.

Peki orantısızlık nasıl tayin edilecektir? Orantısızlığın tayininde; malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

1.2.1- Malın “ayıpsız değeri ile ayıplı değeri arasında önemli bir fark olması” gerekir.

Aslına bakıldığında, malın ayıpsız değeri ile ayıplı değeri arasındaki farkın önemli olup olmadığı, malda ortaya çıkan ayıbın malın değerinde yarattığı azalmanın, malın satım bedeline oranına göre belirlenecektir. Örneğin, sıfır kilometre olarak satın alınan araçlardaki boya ile ilgili ayıplarda, aracın değerinde meydana gelen azalma, malın satım bedeline oranla çok düşüktür. (yaklaşık yüzde 3-5 gibi) Dolayısıyla, malın “ayıpsız değeri ile ayıplı değeri arasında önemli bir fark” yoktur ve tüketici, satın aldığı aracının bir bölgesinin sonradan boyandığı gibi bir iddia ile ayıpsız misli ile değişimi hakkını kullanamaz, yalnızca bedelde indirim hakkını kullanabilir. Hemen belirtmek gerekir ki aracın boyasında dahi olsa mevcut ayıpları, özellikle tavan veya ön kaput gibi bölümlerde ise tüketici elbette misliyle değişim hakkından yararlanabilir. 

Örneğin araçta meydana gelen değer kaybının aracın değerine göre yüksek olması durumunda ise tüketicinin seçimlik haklarından dilediğini kullanabileceğine vurgu yapan bir Yargıtay kararında  şu ifadelere yer verilmiştir: “…araçtaki bu ayıbın araçta 10.000,00 TL kadar değer kaybına neden olduğu sabit olup mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Hâl böyle olunca özellikle araçta meydana gelen değer kaybının aracın değerine göre yüksek oluşu da dikkate alındığında tüketicinin seçimlik haklarından her hangi birini kullanma hakkına sahip olduğu anlaşılmaktadır.” (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, Aralık/2017)

1.2.2- Araçtaki “ayıbın önemli olması” gerekir. 

Sıfır araçta değişim hakkının kullanımı için bir başka koşul, maldaki ayıbın önemli olması gerekliliğidir.

“Ayıbın önemli olmasından anlaşılması gereken, maddi, hukuki ya da ekonomik ayıp çeşitlerinden birisi olarak ortaya çıkan ve malın alıcı tarafından kullanılıp yararlanılması olanağını azaltan ya da ortadan kaldıran bir özrün bulunmasıdır.”1

“İşlem hayatındaki görüşlere göre dürüst bir alıcı, satım konusu maldaki ayıbı bilseydi sözleşmeyi hiç yapmayacaktı veya daha düşük bir bedel üzerinden yapacaktı denilebiliyorsa, ayıp önemli sayılır.”2

Yargıtay uygulamasına göre maldaki ayıbın önemsiz olduğu durumlarda “aracın değişimi” hakkı kullanılamaz. Elbette tüketici, önemsiz ayıplarda dahi, bedelde indirim veya ücretsiz onarım haklarını kullanabilir.

Bu konuda olmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2021 yılında verdiği kararda şu ifadeler kullanılmıştır:

“Davacı, dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar yönünden aracın yenisi ile değiştirilmesini, mümkün olmaması durumunda ise aracın bedel iadesini talep etmiş olup; bilirkişi raporunda trim kapağının esnek oluşu, arka sol çamurluk üst kısmında boya kabarmasının olması ve sürücü koltuğundaki deformasyonun ayıp olarak tespit edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar, rapor kapsamında tespit edilen ayıplardan arka sol çamurluk üst kısmındaki boya kabarmasının ve sürücü koltuğundaki deformasyonun, bölge adliye mahkemesince davacı tarafından vakıa olarak ileri sürülmediği ve mahkeme önüne getirilmediği belirtilmiş ise de dava dilekçesinde bu hususların ileri sürüldüğü ve bahsedilen ayıpların aracın değişimini gerektiren hususlar olmasa da “çoğun içinde azı da vardır” kuralı gereğince yukarıda anılan yasa uyarınca davacının ücretsiz onarım ve bedel indirim hakkının olduğunun kabulü gerekeceği açıktır.

Yine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2018 yılında verdiği bir kararda şu ifadeler yer almaktadır.

“Ayıbın öneminin aracın kullanımına ve beklenen faydaya bir etkisinin olmaması, aracın ayıplı ve ayıpsız değeri arasındaki farkın araç bedeli nazara alındığında azlığı yani karşılıklı menfaatler dengesi ile hukukun temel prensibi olan hakkaniyet kuralları değerlendirilerek ayıp nedeni ile bedel indirimi veya tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanıp kullanmayacağının tespit edilmesi zorunludur.” 

Örnek vermek gerekirse, sıfır kilometre olarak satın alınan bir aracın, cam silecek lastiklerinin bulunmaması, olması gereken multimedya sisteminden daha düşük kalitede bir multimedya sistemine sahip olması durumlarında bu ayıp, aracın misliyle değişimi hakkını bahşedecek kadar önemli değildir. Bu parçaların değişimi (veya onarılması) elbette istenebilir ama bu gibi durumlarda tüketici, “ayıpsız misli ile değişim hakkını” kullanamaz. Örneğin 200.000-TL değerindeki bir araçtaki ayıp 3-5 bin TL karşılığında giderilebiliyorsa “değişim hakkı” kullanılamaz sadece o ayıbın giderilmesi ve var ise değer kaybı istenebilir.

Aşağıda yer alan rapor, sıfır kilometre olarak satın aldıktan sonra sürekli arıza yaşanması sebebiyle servise gitmek durumunda kalan müvekkilimiz için, aracın ayıpsız misliyle değişimi talebi ile açtığımız davaya sunulan bilirkişi raporu olup, şu şekildedir:

 

Görüldüğü üzere burada ayıp önemlidir ve tüketici dilediği seçimlik hakkını kullanabilir. Nitekim yazının devamında, açtığımız bu dava ile ilgili olmak üzere verilen Tüketici Mahkemesi’nin misliyle değişim kararı yer almaktadır.

1.2.3- Diğer seçimlik haklara (bedel iadesi, ücretsiz onarım, bedelde indirim) başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmesi gerekebilir. 

Sfıır araçta değişim hakkının kullanımı için bir başka koşul, tüketicinin diğer seçimlik haklara (bedel iadesi, ücretsiz onarım, bedelde indirim)  başvurmasının kendisi açısından sorun teşkil etmesidir.

Madde gerekçesinde, “… Satın alınan bir vidanın dişlerinde bozukluk varsa vidanın tamiri yerine ayıpsız misli ile değiştirilmesi daha uygundur. Buna karşılık satın alman bir çamaşır makinesinin bir vidasının bozulması halinde, başka bir çamaşır makinesi talep edilmesi orantısızlık savunması ile karşılaşır. Bu hallerde vidanın değiştirilmesi uygun olan çözümdür.” denilmiştir.

Örneğin araç, ufacık bir sorun (bir vidanın olmayışı) sebebiyle çalışmaz durumda olsa, tüketici, bu durumda malın ayıpsız misliyle değişimi hakkını kullanmakta ısrar edemez. Çünkü bu durumda aracın tamiri (ücretsiz onarım) tüketici açısından bir sorun teşkil etmez.

MİSLİYLE DEĞİŞİM HAKKI MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLMEZ DE ÜCRETSİZ ONARIM VEYA DEĞER KAYBININ TAHSİLİNE KARAR VERİLİRSE?

Normal şartlarda, bir kimsenin açtığı davada taleplerinin bir kısmı kabul edilmiyorsa ve karşı taraf kendisini vekil ile temsil ettiriyorsa, karşı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilir. Örneğin, aracın misliyle değiştirilmesi talebi ile açılan davalarda, eğer araçta ayıp olmadığı, sorunun kullanım kaynaklı olduğu gibi sebepler ile talebiniz reddedilirse, karşı taraf (satıcı, üretici, ithalatçı) lehine vekalet ücretine hükmedilecektir. Nitekim satıcı, ithalatçı veya üretici firmalar bu tür davalarda kendilerini elbette bir avukat ile temsil ettirirler. Fakat, bazı durumlarda, hakim, takdir hakkını kullanarak, aracın misliyle değiştirilmesi yerine, uğradığı değer kaybının tazminine, başka bir deyişle aracın satış bedelinden indirim yapılmasına veya aracın ücretsiz onarılmasına karar verebilir. Bu gibi durumlarda, sizin asıl talebiniz olan misliyle değişim talebi mahkeme tarafından kabul edilmemiş olmasına rağmen karşı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmez. Dolayısıyla açacağımız bir davada misliyle değişim talebimiz kabul edilmezse karşı taraf lehine yüksek miktarda vekalet ücreti ödeneceği düşüncesi hatalıdır. Elbette ücretsiz onarım veya satış bedelinden indirime karar verilebilmesi için aracın ayıplı olması gerektiği unutulmamalıdır.

2- ARACIN GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE ORTAYA ÇIKAN SORUNLARDA ONARIM HAKKINI KULLANMAK ZORUNLU DEĞİLDİR.

Bu konudaki geniş açıklamalarımız için Sıfır Araçta “Ücretsiz Onarım” / Tüketici Hakları isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

3- AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM HAKKI KİMLERE KARŞI KULLANILABİLİR?

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin, 4 adet seçimlik hakkından biri olan, “satılanın ayıpsız bir misliyle değişimini isteme” hakkı, aracın sıfır kilometre olarak satışını yapan bayiye, aracın üreticisine veya ithalatçısına veya bunların birkaçına veya tümüne karşı kullanılabilir. Nitekim bu hakkın yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen (birlikte) sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz fakat boya/kapotya ayıpları dışında bu tür bir ispat yapabilmek imkansıza yakın bir olasılıktan ibarettir.

4- AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM TALEBİNİN GEREĞİ NE KADAR SÜREDE YERİNE GETİRİLMELİDİR?

Malın ayıpsız misliyle değişim hakkının gereği (sıfır araçta değişim hakkı) bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur.

“İş günü” ise, Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini” ifade eder. Dolayısıyla cumartesi günleri de iş gününden sayılır.

5- AYIPSIZ MİSLİ İLE DEĞİŞİM TALEBİNİN GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEZSE:

Tüketici, talebini iletmesine rağmen, satıcı, üretici veya ithalatçı bu talebi yerine getirmezse, malın (otomobilin) değerine göre, önce arabulucuya, buradan da sonuç alınamazsa daha sonra Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurulur. 2023 yılı için, bir uyuşmazlığın Mahkeme önüne getirilebilmesi için sınır 66.000-TL.dir. Bu miktarın altındaki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurulmalıdır.

6- TÜKETİCİ MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLECEK KARAR NEDİR? NASIL UYGULANIR?

Dava sonunda mahkeme, tüketiciyi haklı bulursa, aracın ayıpsız misliyle değişimine ve yine tüketicinin elindeki ayıplı aracın da satıcıya (takyidattan ari olarak) iadesine karar verecektir.

Takyidat; haciz, rehin gibi sınırlamaları ifade eder. Yargılama sırasında yapılacak araştırma ile, araç üzerinde haciz veya rehin bulunduğu anlaşılırsa, misliyle değişim kararı verilemez. Yargılama sırasında yapılacak araştırmada, araç üzerinde takyidat bulunmasa dahi (daha sonradan oluşabileceği ihtimali gözetilerek) misliyle değiştirilmesine karar verilen bu aracın takyidattan ari (arındırılmış, takyidatsız) şekilde satıcıya (veya üreticiye veya ithalatçıya) iade edilmesi gerektiği belirtilmelidir.

Eğer tüketici, bu aracı, bağlı krediyle satın alınmışsa, araç üzerinde taşıt kredisi sözleşmesi sebebiyle bulunan banka rehnini kaldırması gerekmez. Konuyla ilgili olarak Bağlı Kredi (Taşıt/Konut) Sözleşmeleri ve Kredi Veren Kurumun Ayıptan Sorumluluğu makalemizi inceleyebilirsiniz. 

Mahkeme, satışa konu aracın, “ayıpsız misliyle değişimine” karar verdikten sonra, ayıpsız misli bulunmamakta ise veya bunun mümkün olmaması halinde İcra İflas Kanunu’nun 24. maddesine göre işlem yapılmasının gerekeceğini belirtebilir. Mahkemece böyle bir belirtme yapılmamış ise sadece “malın ayıpsız misliyle değişimine” karar verilmekle yetinilmelidir. Başka bir anlatımla mahkeme, “malın ayıpsız misliyle değişimine” karar verdikten sonra, bunun mümkün olmaması ihtimaline binaen aracın satış bedelinin tüketiciye iadesine veya aracın ücretsiz onarılmasına karar veremez çünkü, ayıpsız misli ile değişim mümkün değil ise (böyle bir araç bulunamıyorsa) İcra İflas Kanunu’nun (İİK) 24. maddesi uygulama alanı bulacaktır. Bu durumu yazının en başında anlatmıştık.

İİK.24: “Bir taşınırın teslimine (aracın ayıpsız mislinin teslimine) dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretiyle borçluya (satıcı, üretici veya ithalatçı veya bir kaçı veya tümüne) yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder... Borçlu, bu emri hiç tutmaz veya eksik bırakır ve hükmolunan taşınır veya misli yedinde bulunursa elinden zorla alınıp alacaklıya verilir. … Taşınır malın değeri, ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra memuru tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir olunur. Hükmolunan taşınırın (aracın ayıpsız mislinin) değeri, borsa veya ticaret odalarından,  olmayan yerlerde icra memuru tarafından seçilecek bilirkişiden sorulup alınacak cevaba göre tayin edilir. İlgililerin (tüketici, satıcı, üretici veya ithalatçının) bu hususta icra mahkemesine şikayet hakları vardır.” şeklindedir.

TARAFIMIZCA AÇILAN DAVALAR SONUNDA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN EMSAL KARARLAR:

1-Yazılımsal hataları olduğu anlaşılan Mercedes marka araç için açtığımız dava sonunda, talebimiz doğrultusunda, aracın değişimine karar verilmiştir. 

araç arıza avukat

araç arıza avukat

2- Motoru kullanılmaz hale gelen Range Rover marka araç için açtığımız dava sonunda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, talebimiz gibi, aracın misliyle değişimine karar verilmiştir. 

araç davaları

ayıplı araç avukatı

3- Sıfır kilometre satın alındıktan sonra arızaları bir türlü giderilemeyen aracın yenisiyle değiştirilmesi talebiyle açtığımız dava sonunda, aracın değiştirilmesine karar verilmiştir.

4- Sağ ve sol sütünlarındaki göçükler sebebiyle ayıplı olduğundan bahisle, Honda marka aracın misliyle değişimi talebiyle ikame ettiğimiz davaya ilişkin bir Bölge Adliye Mahkemesi kararı yer almaktadır. Görüldüğü üzere aracın ayıpsız olanı ile değiştirilmesine karar verilmiştir. 

Bölge Adliye Mahkemesinde verilen bu değişim kararına karşı, aracın sıfır kilometre olarak satışını yapan bayi ve ithalatçı tarafından yapılan temyiz itirazlarının reddine ve misliyle değişim kararının ONANMASINA karar verilmiştir. Böylelikle karar kesinleşmiştir.

5- Bazı bölgelerinde boya çatlamaları meydana gelen ve bu sebeple ayıplı olduğundan bahisle, aracın misliyle değişimi talebiyle ikame ettiğimiz davaya ilişkin bir Tüketici Mahkemesi kararı aşağıda yer almaktadır. Görüldüğü üzere aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesine karar verilmiş ve bunun mümkün olmaması halinde İcra İflas K.nun 24. maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

İlk derece mahkemesince verilen bu değişim kararına karşı, aracın sıfır kilometre olarak satışını yapan bayi ve ithalatçı tarafından yapılan istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. Karar kesin niteliktedir. 

Bu karara karşı, aracın sıfır kilometre olarak satışını yapan bayi tarafından temyize başvurulmuş olup, Yargıtay da bu başvurunun reddine karar vermiştir. Böylelikle, müvekkilimiz, ayıplı bu aracının yenisiyle değiştirilmesine hak kazanmıştır. Yargıtay kararı şu şekildedir:

6- Aşağıda, sıfır kilometre olarak satın alınan ve henüz 10 bin km. dahi yapmadan, şanzıman, yağ keçesi, debriyaj kiti, motor gibi parçalarında arızalar yapan aracın misliyle değişimi talebiyle ikame ettiğimiz dava sonunda mahkemece verilen karar yer almaktadır. Görüldüğü üzere bu davada da müvekkilimizin ayıplı aracının ayıpsız olanı ile değiştirilmesine karar verilmiştir.

 

7- ARACIN KULLANILMAMIŞ BENZERİNİN SATICININ ELİNDE BULUNUP BULUNMADIĞI SORUNU:

Bazı mahkemeler, aracın ayıpsız benzerinin satıcı elinde olup olmadığı ile ilgili gereksiz bir araştırma yapmaktadır. Bu araştırmanın sebebi de en başta belirttiğimiz ve kanun metninde yer alan “imkan varsa” ifadesidir. Oysa ki kanun koyucu, bu ifade ile sadece satıcıyı böyle bir aracı bulmaya zorlamaktan kaçınmak istemiştir. Böyle bir aracın var olup olmadığı Tüketici Hukuku’nun değil İcra Hukuku’nun konusunu oluşturur. Aracın ayıpsız misli (benzeri) yoksa değeri belirlenir ve o değer tüketiciye verilir. 

Örneğin, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2020 yılında verdiği 3913 sayılı kararında;

“… 2-Davacının talebi satın aldığı araçtaki gizli ayıp nedeni ile aracın değiştirilmesi mümkün olmadığı takdirde araç bedelinin satış tarihinden itibaren faizi ile birlikte iadesine, karar verilmesini istemiştir. Mahkemece, 2012 model olan aracın dava tarihi itibariyle yenisinin üretilmediği gerekçesiyle davacının ödediği bedelin, aracın iade tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davacıya iadesine karar verilmiş ise de; tüketici seçimlik hakkını ayıpsız misli ile değişim yönünde kullanmış olup, aracın mislinin bulunmaması halinde sorun infaz aşamasında İİK 24. maddesi uygulaması ile çözümlenebilecektir…” ifadelerine yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, yerel mahkeme bu dosyada, aracın yenisinin üretilmediği gerekçesiyle misliyle değişim kararı vermemiş fakat karar Yargıtay tarafından bozulmuştur. Nitekim, ayıplı bir aracın yenisinin üretilmemesi tüketicinin misli ile değişim hakkını kullanmasına engel değildir. Aracın yenisi üretilmiyor olsa dahi, üretilseydi ne kadar edeceği icra aşamasında tespit edilecek ve bu bedel tüketiciye verilecektir.

Yine aynı konuda olmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2021 yılında verdiği bir kararda haklı olarak şu ifadelere yer verilmiştir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 13. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE
MAHKEMESİ : İZMİR 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen malın ayıplı olmasından kaynaklanan dava sonucu verilen karar… 
İlk derece mahkemesince; davanın kabulü ile davaya konu ford marka 35.SF.750 plakalı aracın gizli ayıplı olduğu anlaşılmakla ayıpsız misli ile değiştirilmesine, karar verilmiş; hükme karşı davalı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesince … aracın ayıpsız misliyle değişimine ilişkin talep yönünden aracın stoklarda mevcut olup olmadığının tespiti gerektiğinden ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Üretici firmaya yazılan müzekkereye verilen cevapta dava konusu aracın “0” km. yenisinin stoklarda bulunmadığının bildirildiği görülmüştür. Aracın yenisi ile değiştirilmesinin mümkün olmadığı—’gerekçesiyle Davalı vekilinin istinaf talebinin kısmen kabulü ile, İzmir 5. Tüketici Mahkemesi’nin 11/10/2016 gün ve 2015/2381 E., 2016/1683 k., sayılı kararının kaldırılmasına,davanın kabulü ile, aracın davalıya iadesine, 53.454,80 TL araç bedelinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, karar verilmiş; hükmün taraflarca temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 25/11/2020 tarih ve 2020/4237 esas-2020/7036 karar sayılı ilamıyla; Davalının temyiz itirazları yönünden tümden reddine, davacının temyiz itirazları yönünden …

davacının öncelikli talebi dava konusu ayıplı ürünün misli ile değişimi yönünde olup; İİK’nun 24/4. Maddesinde, “taşınır malın değeri ilamda yazılı olmadığı veya ihtilaflı bulunduğu takdirde, icra müdürü tarafından haczin yapıldığı tarihteki rayice göre takdir edilir” hükmünün varlığı karşısında dava konusu otomobilin mislinin stoklarda bulunmaması davacının terditli taleplerinden öncelikli olanın hüküm altına alınmasına engel teşkil etmemektedir.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

Görüldüğü üzere, bu olayda da, Bölge Adliye Mahkemesi ayıpsız aracın stoklarda bulunup bulunmadığının araştırılması cihetine giderek, stokta bulunmadığı anlaşılınca davacının talebine aykırı olarak aracın fatura bedelinin iadesine karar vermiş fakat karar, haklı olarak Yargıtay tarafından bozulmuştur. Nitekim, ayıplı bir aracın yenisinin üretilmemesi tüketicinin misli ile değişim hakkını kullanmasına engel değildir. Aracın yenisi üretilmiyor olsa dahi, üretilse idi ne kadar edeceği icra aşamasında tespit edilecek ve bu bedel tüketiciye verilecektir.

Yüksek mahkemenin başka bir kararında şu ifadelere yer verilmiştir: “…Bu durumda, mahkemece, dava konusu ayıplı aracın, teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) temin edilerek, bu araçtaki özellikler ile haczin yapıldığı tarihteki aynı marka ve model (sıfır kilometre) aracın veya aracın üretimden kalktığı ve yenisinin üretilmediğinin anlaşılması halinde, ayıplı aracın teknik donanımını gösteren bilgi ve belgeler temin edilerek muadili aracın yine teknik donanımını gösteren bilgi ve belgelerin (araç kataloğu, kitapçığı vb) getirtilerek bilirkişi aracılığıyla fiyata etkili teknik donanımlarının karşılaştırılması, bu suretle ayıplı araçta bulunmayan özelliklerin değerleri tespit edilip, bu karşılığın haciz tarihindeki sıfır kilometre aracın değerinden mahsubu suretiyle ayıpsız araç yerine talep edilebilecek miktarın bulunması gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir….”

Satıcı, üretici veya ithalatçı şirketler, haciz tehdidi altında kalmamak amacıyla, çoğu kez olduğu gibi, mahkeme kararında ayıpsız mislini teslim etmeleri gereken aracın ellerinde bulunmadığını belirtirler. Bu durumda aracın değeri borsa veya ticaret odasından sorulur.

Bildirilen bu değere karşı, taraflardan tüketici; değerin azlığı, diğer taraftan; satıcı, üretici veya ithalatçı ise değerin çokluğundan bahisle veya her iki taraf birden icra mahkemesine başvuruda bulunabilirler.

Aranan değer, mahkeme kararında ayıpsız misliyle değişimi belirtilen aracın hiç kullanılmamış değeridir. Bir başka anlatımla Tüketici Mahkemesi kararında belirtilen yeni araçtan kasıt, ayıplı olduğu anlaşılan araç kaç model (2015, 2016 …) olursa olsun o modelin donanımına sahip ve fakat sıfır kilometre (hiç kullanılmamış) aracın değeridir.

Peki tüketiciye iade edilecek değer nasıl bulunuyor? Öncelikle hali hazırda üretilmekte olan aracın sıfır kilometre değeri bulunur. Daha sonra, bu aracın donanımları ile tüketicinin elindeki arızalı (ayıplı) aracın donanımlarını karşılaştırmak gerekir. Eğer bu araçların donanımı aynı ise tüketici sıfır kilometre aracın değeri neyse ona sahip olur. Fakat bazen sıfır kilometre araçta ekstra bir donanım yer alabilir. Bu durumda ekstra donanımın değeri neyse o değer düşülür ve tüketici de o kalan miktara sahip olur.

Bu konuda Yargıtay, şu şekilde karar vermiştir: “Dolayısıyla mahkemece takibe konu tüketici mahkeme kararında belirtilen 2007 model aracın özellik ve donanımlarını taşıyan “ayıpsız mislinin” ticaret odasından değerinin sorulması bu doğrultuda işlem yapılması…”

8-  AYIPLI ARACIN YIPRANMA PAYI ÖNEMLİ DEĞİLDİR.  

Tüketici, sıfır araçta değişim talebinde bulunduğunda bu araç, yıllar içinde kilometre yapmış ve yıpranmış olabilir. Fakat aracın yıpranma payı kesinlikle belirlenecek değerde etken değildir.

Konuya ilişkin bir Yargıtay kararında, “keşif tarihi ve takip tarihi itibariyle aracın yıpranma payı düşüldükten sonra, aracın piyasa rayiç değerini belirleyen bilirkişi raporu hükme esas alınarak sonuca gidilmesi isabetsizdir” denilmiştir.

9-  AYIPLI ARAÇ, TÜKETİCİNİN KULLANIMINDA İKEN, ELDE EDECEĞİ BEDELE FAİZ İŞLEMEZ.

Malum olduğu üzere, araçlarda görülen ayıpların hepsi, aracın kullanılmasını engellemez. Örneğin sürekli yağ yakan bir araç, yağ eklenerek dahi olsa kullanılabilir. İşte bu gibi durumlarda, araç halen daha tüketici tarafından kullanılıyorsa faiz işlemeye başlamaz. Aracın ayıp nedeniyle kullanılamaması veya ayıplı aracın satıcıya teslimi durumlarında satıcının temerrüte düştüğü tarihten itibaren faiz talep edilebilir. Tüketici, bedeli iade alana kadar elindeki ayıplı aracı teslim borcu altında değildir. Fakat değer belirlendikten önce veya sonra ayıplı araç, tüketici tarafından satıcıya (veya icra müdürlüğüne) teslim edildiği zaman faiz işlemeye başlar.


Bu makalemizde, sıfır kilometre satın alınan araçlardaki sorun veya arızalar ile ilgili tüketicilerin haklarından, “aracın misliyle değişimi” hakkını anlatmaya çalıştık. Tüketicinin diğer hakları ile ilgili detaylı bilgileri diğer makalelerimizde bulabilirsiniz:

Sıfır Araçta “Bedel İadesi” / Tüketici Hakları

Sıfır Araçta “Ücretsiz Onarım” Hakkı / Tüketici Hakları


Eğer sizler de, bu makalemizdeki veya benzeri problemler yaşamaktaysanız, ülke geneline yayılan çalışma arkadaşlarımız ile sizlere yardımcı olabiliriz. Bunun için “Bize Ulaşın” bölümünü kullanabilirsiniz.


¹ ZEVKLİLER Aydın, AYDOĞDU Murat; Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, Sh.112
KAHVECİ, Nalan; Taşınır Satımında Ayıplı Mal Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, 1.Baskı, Sh. 24

Bu makalenin tüm hakları saklıdır. Alıntı yaptığınıza ilişkin link vermek suretiyle makalemizi paylaşabilirsiniz. Kaynak belirtmeksizin makalelerimizden alıntı yapılması durumunda yasal işlem başlatılmaktadır.

“Sıfır Araçta Arıza / Değişim Hakkı” için 114 yorum

 1. Merhaba, aracımda boya vardı ve dava sonucu aracın sıfırı ile değişim olarak gelmesi bekleniyor, ancak arabam 1.2 tsı motor ve şu an uretimi yok 1.0 tsı motor üretiliyor bu durumda nasıl bir yol izlenir

  1. Merhaba,

   Aracınızın donanımı ile diğer aracın donanım farkları karşılaştırılarak değeri belirlenecektir.

   Saygılarımızla.

   1. Benimde 2014 Model Toyota Corolla Advance Zanının En full paketin bir alt paketi idi bir misli yenisi verildiginde ayni aracın 2022 yılındaki en full paket ismi firma tarafından değiştirilmiş bir alt paket fiyatını mi? hesaplanacak bilirkişi tarafından yoksa üretimi devam eden full modelinin güncel liste fiyatını mi?baz alarak değeri belirlenir.

    1. Sizin elinizdeki araç halen üretilse idi ne kadar edecek idiyse o değer ödenmelidir. Bu değeri belirlemekte emsal araç fiyatlarından yararlanılabilir.
     Saygılarımızla.

 2. Merhaba,
  2019 yılı mart ayında sıfır km. satın aldığım 2019 model aracım 6 dan fazla kez Fren Sistemi Hatası verdi ve arıza lambası yandı. İki kez serviste onarıldı ve bu gün tekrar aynı hatayı verdi ben 3. kez servise teslim ettim. Aracımın yenisi ile değiştirilmesini talep edebilir miyim? ve araç değişiminde şu an aracın güncel fiyatı ile arasında oluşan farkı benden talep edebilirler mi? yardımınız için teşekkürler

  1. Merhaba,

   Elbette dediğiniz şekilde aracın misliyle değişimi hakkınızı kullanabilirsiniz. Sizden herhangi bir ücret talep edilemez. Talebiniz karşılanmıyorsa dava yoluna başvurulur.

   Saygılarımızla.

 3. Selamlar. 2016 model aracımı 2017 de engelli raporu ile aldım. Fakat aracımın kornası sürekli sigortayı yakıyor. 2 kez servise gitti sorunu çözemediler. Araçta elektrik kaçağı olduğunu bu sebeple aracımın yanabileceğini söylediğim halde bir çözüm bulamadılar. Misli ile değişim hakkı için yapmamız gereken nelerdir bilgilendirirseniz sevinirim. İyi günler.

  1. Efendim merhabalar. Geçen sene sıfır aldığım araçta önce sol ön kapı ardından sol arka kapı ardından sağ ön kap ardından sağ ön kapı ve akabinde bagaj kapısında kısacası tavan ve ön kaput hariç (Ön kaputta kaput koruma uygulaması mevcut belki çıkarıldığında orada da meydana gelecektir) boya yarim ila 1 cm arasında bazı yerlerde 5 cm e kadar varan boya atmaları meydana geldi. İşin garip tarafı gün geçtikçe bu atmaları çoğalmakta adeta aracım yavas yavas beyaz renge dönüşme yolunda hızla devam etmektedir 🙂 aracı aldığım bayiye şikayet kaydı attırdım fotoğrafları çekildi gemel müdürlüğe bildireceklerini ve dönüş yapacaklarını söylediler ve döndüler kullanıcı hatası diye. Hocam aklımla alay etmeleri yetmiyormuş gibi birde suçu bize atmaları kanıma dokunuyor halbuki 100 eksper 100 boya ustasının tamamı boya atmalarinin sebebinin imalat hatası olduğunu söyleyecektir zaten o konuya girmeye bile gerek yok. Sizde taktir edersiniz ki 5 kapisida boyalı bir aracın ülkemiz şartlarında değer kaybı yüzde 40 45 civarındadır. Cok uzattım efendim kusura bakmayın ama yazmak zorundaydım bu ön bilgileri.
   El sual: nasıl bir yol izlemem gerekiyor sizinle görüşüp dava aç ak için vekalet vermen mi gerekiyor yoksa e devletten tüketici heyetine mi başvurmak gerekiyor önce
   Şimdiden çok teşekkür ederim dönüşlerinizi bekliyorum efendim

 4. Merhabalar,

  Yakın zaman da sıfır almış olduğum aracın gözle görülür bazı yerlerinde noktasal bazı yerlerinde daha büyük boyasal sorunlar olduğunu farkettim. Sorunların bulundupu yerler itibari ile zaten kullanımdan dolayı olmadığı aşikar. Yenisi ile değişimi yada iadesi için dava açsam sonuç alabilir miyim?

  1. Merhaba,

   Elbette olumlu bir sonuç alınabilir, fakat bunu bizimle veya başkaca bir avukatla çalışarak yapmanızı öneririz.

   Saygılarımızla.

   1. Merhaba sıfır olarak almış olduğum araç tavan boyası atıyor. Ötv muafiyetli olarak almıştım. Misli ile değişim mahkemesi açabilirmiyim

 5. 2017 Şubat ayında sıfır olarak alınmış aracı 2019 Ocak ayında ikinci el olarak satın aldım. Aracın 4 yıl garantisi var. Aracı satın aldığım gün 2. periyodik bakımını yetkili serviste 32000 km de iken yaptırdım. Araç şu anda 39000 km de ve 7000 km lik kullanımda yağ çubuğu yağ seviyesi MİN çizgisine inmiş. Tahminimce araç 7000 km de yaklaşık 700-800 ml yağ eksiltmiş. Periyodik bakımlar 15000 km de bir yapıldığı için araç iki servis bakımı arası yaklaşık 1.5 lt yağ eksiltiyor. Yarın servise götüreceğim, servis aracın yağını yenileyip 1000 km sonra yağı ölçüp yağ tüketim testi yapacağını ve bu teste göre karar vereceğini söyledi. Bu bir ayıp mıdır. Servis bu yağ eksiltme miktarı normal deyip geçiştirebilir mi? Aracın misli ile değişimi talep hakkım doğar mı?

  1. Merhaba,

   Bahsettiğiniz sorunlar elbette ayıp niteliğindedir. Koşullarına uygun bir dava ile, aracın değişimi veya para iadesi veya onarım masraflarını tahsil etmek mümkün görünmektedir. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilir veya telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 6. Merhaba, 2015 yılında sıfır 59.700TL’ye almış olduğum aracımda vernik ile ilgili hatasından dolayı hukuki süreç başlatmıştım. Bilir kişi raporu ile 6.000 TL değer kaybı çıkartılmış, Bölge Hukuk Mahkemesince de ayıpsız misli ile değişim kararı çıkmıştır. Davalı taraf temyize giderek karar itiraz etmiştir ve süreç devam etmektedir. Bu kapsamda emsal Yargıtay kararlarına baktığımız bir çok farklı kararla karşı karşıya kalmaktayım. Sizce Yargıtay’ın kararı ne yönde olur?

  1. Merhaba,

   Öncelikle, eğer bir avukatla çalışmakta iseniz bu tür sorularınızı ona sormanızın daha sağlıklı olacağını belirtelim. Eğer vernik ile ilgili hata aracın bir veya birden fazla dahi olsa sınırlı sayıdaki parçasında olmuşsa değişim kararı doğru olmamış gibi görünüyor. Yok eğer aracın tümüne yayılan, tümüne yayılmasa dahi yüzdesel olarak düşünüldüğünde yarıdan fazlasına yayılan veya artarak devam eden bir sorun varsa değişim kararının uygun olduğunu söylemek mümkündür.

   Saygılarımızla.

 7. İyi günler, geçenlerde Honda Civic göçük problemi nedeniyle mahkemeden değer kaybı kararı çıktı. Ancak hakim kararda faizin hangi tarihten başlayacağı hususunda herhangi bir ibare geçmedi. Acaba icraya konulduğunda faiz hangi tarihten itibaren başlar. Teşekkür ederim

  1. Merhaba,

   Kararda faize ilişkin herhangi bir ibare yoksa, faiz, karar tarihinden itibaren başlar.

   Saygılarımızla.

 8. Merhaba
  Ben 2015 yılında ford transit aldım sıfır aracımda motor ön kapağında yağ kaçağı çıktı 3 kez garantiden parça değişimi oldu ve 4 kez de aynı arzayı verince araç degişimde bulundum ve aracımı 2018 model sıfır araçla 16 bin lira karşılığında değişim oldu ve bu aracımda da yine aynı şekilde aracımda yag kaçağı var ve ford otosan araç değişim talebimi red ediyor bende mahkemeye başvurmayı düşünüyorum davayı kaybetme olasılığım nasıl olur orhan bey

  1. Osman bey merhaba,

   Bir davanın kazanılması/kaybedilmesi gibi hususların olasılığından bahsetmek çok doğru değildir. İfadelerinize göre lehinize sonuçlanacağını düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Bizimle veya başka bir avukatla çalışmak yararınıza olacaktır. Bizimle çalışmak isterseniz bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 9. Merhabalar.Makalenizin başlığı “sıfır araçta değişim” olarak belirtilmiş.Ancak ben aracımı aracın garantisi devam ederken 2.el olarak aldım.Aracım şu anda serviste ve sorunun motordan kaynaklı olduğunu ve motoru indirmeleri gerektiğini söylediler.2.El olarak aracı satın alan birisi de aracın misli ile değiştirilmesi hakkını kullanabilir mi?.Daha önce aracın motordan kaynaklı bir arıza vermemiş olması garanti kapsamında olan bu aracın misli ile değiştirilmesi hakkında engel olur mu?.Bilgilendirmeleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhabalar.16 Ekim 2021 tarihinde sıfır km Megan 4 bir araç aldık.radyo kapanması ve cam fitilleri gibi kronik problemler oluştu.bunuda geçelim 2 gün yağmur yağdı aracın yedek lastik bölümü su doldu.bu ayıplı mal kategorisine girer mi.yani değişim hakkım olurmu.aracta herhangi bir kazayada karismamistir

 10. Iyi çalışmalar
  1
  2018 model ford crouer araç satın aldım en az 4 sefer araçta yağ değişimi ve yazılım yüklemesi yaptılar. Sonra öğrendim ki bu seri araçlarda kronik arıza araç aldığım bayii 40 tane bahane üretiyor bu aracın 10 ay garanti süresi kaldı bu güne kadar salladılar araç değişimi yapmak istediğimi belirttim beni yetkili satış sorumlusu ford barış müdürü ile konusturacaklar.ama yinede ısrarlıyım bu aracı değiştirmeye kayseri de kim yetkili avukat varsa bilgi verirmisiniz

 11. 2019 model audi Q2 aldım
  Şu an tam 2520 km de ve bugün motordan arıza verdi. Fakat aracım çok yeni olduğu için tamir istemiyorum. Değişim yaptırabilme gibi bi hakkım var mıdır diye merak ediyorum. Cevap verirseniz memnun olurum.

  1. Mustafa bey merhaba,

   Arızanın giderilmesi için motorun bütün olarak değişmesi gerektiği ifade ediliyor ise elbette aracın değişimi sağlanabilir.

   Bizimle çalışmak isterseniz e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 12. Merhaba sıfır aldığım araç 1500 km Honda civic 1.5 sport plus modeli yağmur yağdığında ortaya çıkan ön cam fitilinde araç içine su aldı tavan komple su bastı tavandan dökülen sular araç içi elektronik bir kaç parça içine girdi araç değişim talebinde bulunmak istedim fakat bir türlü buna yanasılmıyor parça tedariği ve onarım sunuluyor yeni aldığım bir aracın bu şekilde hatalı olması benim arç değişim talebi için neler yapmam gerekiyor araç değişimi için yeterli bir sebep midir? Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Kenan bey merhaba,

   Bahsettiğiniz kusurlar, aracın değişimi için yeterli sebepler olarak görülmektedir. Bizimle çalışmak isterseniz ofisimizi arayabilir veya bilgi@akahukuk.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 13. Merhaba .. 7 ay önce Volkswagen den sıfır aldığım araç 8000 km de,seyir halindeyken motor stop etti ve otobanda kenara çekip durabildim…kaza atlattım.çekici geldi …servisteki inceleme sonucunda motorun değişmesi gerektiği söylendi…aracın değerinin düşeceğini düşünerek ayrıca güvenimin azaldığını söyleyerek kabul etmedim ve yeni araç talebinde bulundum…ellerinde yeni araç olmadığını söyleyip bana 7 ay önce aldığım fiyatı verebileceklerini söylediler…yani şu anki arabanın piyasası 200 ama 165 veririz dediler…aracım hala serviste 1 hafta oldu..ikame araç verdiler… nasıl bir yol izlemeliyim? şartlar motorun değişmesinin kabulüne zorluyor..destek olur musunuz
  Teşekkür ederim.

  1. Demet hanım merhaba,

   Ofisimizi mesai saatleri içerisinde 0232 4641415 nolu telefondan ararsanız yardımcı olmaya çalışalım.

   Saygılarımızla.

 14. Merhaba 9 aralik 2019 da sifir km megane marka arac aldim aracin sanzimanindan ses gelmeye başladı 1000 km de yetkili servise tamir icim biraktim fransadan parca gelecek dendi 45 gun oldu hala aracim yapılıp teslim edilmedi 30 is gununu aşıkları için ihtar çektim ihtar suresi 25 subatta doluyor aracin önümüzdeki hafta teslim edilecegi söyleniyor fakat ihtarda verdigimiz süre doluyor arac teslimine.arac degisimi için dava acabilirmiyim veya ayıp oranında indirim isteyebilirmiyim.mudurler merkezden biraz para almaya çalışıyoruz senin icin diyorlar ama 10 15 bin tl istedim çok demisler ne kadar bir deger kaybi indirimi isyeyebilirim

  1. Mahmut bey merhaba,

   Azami tamir süresinin aşılmasıyla birlikte aracın misliyle değişimi için dava açabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 15. merhaba .2013 model megane marka araç sıfır aldım bir çok kez arıza verdi ve dava 2015 yılında dava açtım 2016 yılında sıfır kilometre misli ile değişim kararı verildi fakat karşı taraf önce istinafa gitti onu kazandım ardından yargıtaya gitti onu da 2020 yılında kazandım şimdi merak ettiğim konu şu karşı taraf aracın 0km misli olmadığını söylüyor bana verilecek para 2016 yılındaki sıfırının fiyatı mı yoksa yargıtay 2020 de sonuçlandığı için 2020 model sıfır km sinin fiyatı mı olur.iyi günler

 16. Merhaba,
  2017 Aralık ayında aldığım Land Rover marka aracımın garantisi 2020 Aralık ayında bitiyor. Aracım geçen hafta motor arızası verdi ve yetkili borusan servisi, resmi olarak motor değişimi kararı verdi. Aracım henüz garanti kapsamında olduğu için motor arızasının aracın kıymetini ciddi oranda düşüreceği için misli ile değişim talebinde bulunabilir miyim sizce?

  1. Merhaba,

   Aracın garanti kapsamında ücretsiz onarılması hakkını kullanırsanız ve araç ücretsiz bir şekilde tamir edilip size teslim edilirse, daha sonra ayıpsız misli ile değişim hakkını kullanamazsınız, sadece değer kaybını isteyebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 17. Merhaba 05.2020 tarihinde sıfır km araç aldım aracın kapısında fabrikadan kaynaklı çizik var ve aracın direklerinde kapı içlerinde bagajın iç kısmında reng farklılıkları var ne yapmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

 18. Merhabalar 2020 Mayıs ayında sıfır kilometre SUV tipi araç satın aldım araç 6 bin kilometredeyken motor arızası verdi çekici ile servise gönderdim bujileri aracın pislendigi temizlendiği söylendi tekrarında 2 Ci kez aynı şekilde yolda kaldım motor arıza verdi sonrasında yol.yardim geldi bu sefer aracı cihaza bağlayıp hata sildi araç daha yeniymis falan filan diyerek sorun olmadığını söylediler bugun tekrar yolda kaldım 3 kez aynı şekilde arıza verdi yol yardımla servise aracımı gönderdim inanın cok yoruldum bu konuda sizce ne yapmaliyim emsal örnekleri okudum süreç baya uzun suruyo yol gösterirseniz çok memnun olurum

 19. Merhaba temmuzda sıfır km aldığım 2020 clio aracımın vitesinde sorun çıktı. İlk servise götürdüğümde izolasyon yapıldı fakat sorun düzelmedi. Tekrar servise götürüp aynı işlemin daha düzgün yapılacağı ifade edildi genel müdürlük tarafından. Bunun üzerine tekrar götürdüm bu defa aracın vites kutusu ve parçalarının sökülüp değişmesi gerektiğini söylediler bunun üzerine kabul etmedim. Aracın yenisiyle değişmesini talep etmek istiyorum. Sizce mümkün mü ?

  1. Merhaba Eda hanım,

   Aracınız garanti süresi içerisinde aynı arızayı tekrarlamış olup, mevzuatımıza göre aracın misliyle değişimi talebinde bulunabileceğiniz anlaşılmaktadır.

   Bizimle çalışmak isterseniz “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 20. Merhaba

  22 eylülde sıfır araç aldım. 2 gün önce yağan yağmurda araç su almış ve döşeme su içinde kalmış aracın içi tamamen sökülecek şişelerde dahil kurulama yapılacak ve fabrikasyon montaj özelliği bozulmuş olacak.

  Servis üretim hatası olarak rapor düzenler ise değişim hakkım olur mu. Araç daha 200 km de. Teşekkürler

  1. Merhaba,

   Servisin öyle bir rapor düzenlemesine ihtiyacınız bulunmuyor. Hukuki süreci başlatabilirsiniz. Bizimle çalışmak isterseniz “Bize Ulaşın” sekmesini kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

   1. Yanıtınız için tşk ederim. bu sorun aracın değişimi için bir gerekçe olabilir mi internette çok uzun süren davalar olmuş okudum, firmalar bu tür işlemleri yapmaya yanaşmıyorlar uğraşmaya değer bir şansımız var mı sizce.

 21. Merhaba öncelikle makalenin icin tesekkur ederim. 2020 model 0km arac aldım ve 1 ay içerisinde birden fazla yerinde boya hatasi, vernik atması boya çapak lari vb kusurlar tespit ettim ve satın aldığım bayiye ve markaya şikayette bulundum hukuki olarak herhangi birsey yapmadım fakat sizlerin ve benzer kişilerin makalelerini inceleyerek hakkımı savundum. 04.05.2020 tarihinde aldığım aracım icin 23.12.2020 tarihinde degisim kararı çıktı ve bugun 05.01.2021 tarihinde firma genel merkezi tarafından aranarak önümüzde ki hafta içerisinde yeni aracimjn teslim edileceği söylendi. Yine araştırmalarım sonunda arac değişimlerinde yil farki veya yıpranma farki adi altında ücret talep edildiği ayni markanın gecen hafta farklı bir kişiden 10bin tl kullanim parası aldığı bilgisine ulaştım. Benim fark verecek durumum yok nasil bir yol izlemeliyim yasal olarak fark talep etme hakları var mi.

  1. Merhaba,

   Misliyle değişim kararları sonrasında tüketiciden her ne isim altında olursun herhangi bir ücret istenemez. Mesajınızda belirttiğiniz üzere bu farkı vermediğiniz takdirde kullanılmamış aracın teslimini sağlamayacak olurlarsa icra takibi başlatabilirsiniz. Bunun için bir avukatın yardımından yararlanmanız oldukça önemlidir. Nitekim misliyle değişim kararlarının icraen yerine getirilmesi karmaşık hukuki sürecin dikkatle takibini gerektirir. Bizimle çalışmak isterseniz e-posta veya telefon yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 22. Merhabalar yukarıdaki yazınız için teşekkürler .
  2016 kasım ayında sıfır olarak aldığım araç da 2018 yılında boya atması oldu arka cam tavan kısmında servis kullanıcı hatası dendi rutuş yapıldı belli bir süre sonra yine tavan kısmında boya atması oldu yine kullanıcı hatası dendi ve beni ikna etiler.en son 18 ocak 2021 tarihinde sabah aracın yanına gidince arka kaput üst kısmında kağıt gibi bonnın söküldüğünü gördüm 10 cm2 lik bir alan tamamen boya çıkmış alttaki macun görünmekte ve soyulma artmakta. tavan kısmını servis kayıtsız yaptırmıştım şimdi nereni atacagı belli degil arac tamamen boyanması mı gereki deger kaybı isteyebiliriz yada degişimmi.
  araç 63 bin km de ve 2018 yılında 14 bin liralık önden kazası var tramer de gözüküyor.
  teşekkürler

 23. İyi günler, 5.6.2020 tarihinde aldığım aracımın direksiyonundan yaklaşık Aralık ayı başından beri ses geliyor, bu şikeyetimle 09.01.2021 tarihinde servise başvurdum, bana sorunun soğuk havalardan kaynaklandığını ve aracın direksiyon kutusunun değişmesi gerektiğini söylediler (parça 4.400 tl) ancak daha 6 ay geçmeden böyle bir sorun olmasından dolayı firmanın ayıplı malı bilerek sattığını düşünüyorum, direksiyon gibi aracın hayati bir bölümünden bu şekilde sorun geldiği için aracımın misli değişim talebinde bulundum, firma ücretsiz değişim yapacaklarını bu sayede sorunun giderebileceği şeklinde talebimi reddetti, mahkemede haklaeımı aramak istiyorum, bu problem değişim talebim için yeterli mi?

 24. Merhaba,
  2016 yılında sıfır olarak aldığım araç da açılan dava sonucunda bilirkişi raporu ile tespit edilen, araç sağ arka çamurluk bölgesinin hasarlı olduğu ve hasarın giderilmesi için araç da lokal boya uygulaması yapıldığı ve gizli ayıplı olduğu belirlendi.
  Avukatım açtığı davada, sözleşmeden dönme ve bedelin faizi ile iadesini talep ettiği için karar olarak bedel iadesi ve dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile iadesi kararı çıktı.
  İstinaf mahkemesi sizin de açıkladığınız gibi araç bende olduğu için faiz kararını bozdu.
  Hem karşı taraf hem de ben temyize gittik, yaklaşık 2 senedir temyizde ve şu an inceleme aşamasında görünüyor.
  Temyiz dilekçemizde aracın ayıpsız misli ile değişimini talep ettik uğrayacağımız zarar nedeni ile.
  Sizce bu durum dikkate alınır mı? Araç fiyatlarındaki artış nedeni ile 2016 yılında 90.000 TL ye aldığım araç şu an 2 nci elde bile 250.000 TL üzerinde.
  Haklı davamı kazanmış bile olsam aracı geri verince, iade edilecek fatura bedeli 90.000 TL benim için hiç bir şey ifade etmeyecektir.
  Temyizin bu konudaki yorumu sizce ne olabilir?

 25. merhaba seyfi özgür dağdagül ben.04.03.2020 tarihinde volgswagen t-rock marka sıfır araç aldım.aracı teslim aldıktan 3 gün sonra BİRDEN FAZLA arıza VERDİ.YETKİLİ SATICI SERVİSİNE ARAÇ ÇAĞRILDI.ARAÇ 2 HAFTA KADAR SERVİSTE KALDI VE ARIZALI PARÇALAR TESPİT EDİLEREK DEĞİŞİMİ YAPILDI.BEN ARACI GERİ VERMEYİ DÜŞÜNDÜM DAHA ARACA 3 GÜN BİNMEDEN ARIZA YAPMIŞTI BAŞKA SORUNLARDA ÇIKABİLİR ENDİŞESİ OLDU..BİZE SORUN GİDERİLDİĞİ İÇİN GARATİSİNİN DEVAM ETTİĞİ TEKRAR BİR ARIZA OLURSA OZAMAN DEĞERLENDİRİRSİNİZ DENDİ..ARACI SERVİSTEN ALDIKTAN SONRA ARACIN ÇALIŞMASI SIRASINDA FARKLI BİR SES OLDUĞUNU FARKETTİM BUNU SERVİSE BİLDİRDİM SERVİSTEN BUNUN NORMAL OLDUĞU ZAMANLA GEÇECEĞİ SÖYLENDİ..FAKAT BU SES DÜZELMEDİ..VE PANDEMİ SÜRECİ BAŞLAYINCA ARACI BELLİBİR SÜRE SERVİSE GÖTÜREMEDİM..ARACIN YILI DOLMADAN SERVİS ZAMANI GELDİ VE 11,02,2021 TARİHİNDE STANDART BAKIMI İÇİN ARACI SERVİSE BIRAKTIM VE BU DURUMU TEKRAR BİLDİRDİM GÖREVLİ USTA ARAÇTAKİ SESİ FARKEDEREK SERVİS RAPORUNA NOT ETTİ..SERVİSTEN ARACIN BAKIMLARININ BİTTİĞİ GELİP ALABİLECEĞİM SÖYLENDİ..ŞİKAYETİM OLAN ARACIN ÇALIŞMASINDAKİ SES OLAYINI GİDERDİKLERİNİ YALITIM YAPTIKLARINI SÖYLEDİLER..FAKAT ARACI TESLİM ALDIKTAN BİR SÜRE SONRA ARACIN ÇALIŞMASINDAKİ SORUNLU OLAN SES TEKRARLADI VE YİNE SERVİSİ ARAYIP SESİN DÜZELMEDİĞİNİ SÖYLEDİM ARACI GETİRMEM İSTENDİ YİNE ARACI SERVİSE BIRAKTIM VE AYNI GÜN ARACI TESLİM ALMAMI SESİ TESPİT EDEMEDİKLERİNİ BİR SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER..BENDE ARACI ALMAYA GİTTİĞİM VE ARACI ÇALIŞTIRDIĞIMDA O SESİN GEÇMEDİĞİNİ FARKETTİM VE VİDEOYA ALDIM..ERTESİ GÜNÜ TEKRAR SÖYLEDİM VE ARACI YİNE SERVİSE GÖTÜRDÜM..BU SEFER SERVİS MÜDÜRÜNE BAHSETTİM VE ÇEKTİĞİM VİDEOLARI GÖSTERDİM ODA TEST ETTİ VE ARAÇTAKİ SESİ FARKETTİ.ŞİMDİ ARACIM SERVİSTE VE PARÇA SPARİŞ EDİLİDİĞİ VE PARÇA DEĞİŞİMİ YAPILIP ÖYLE DENENECEĞİI SÖYLENDİ..BEN BU ARA.TAN SOĞUDUMARACIN KM 4500 CİVARINDA DOĞRU DÜZGÜN BİNEMEDİM ARIZA YAPARMI ENDİŞESİ İLE..BU ARACI GERİ VERMEK GÜNCEL DEĞERİNİ YADA YENİSİ İLE DEĞİŞİMİNİ İSTİYORUM..BU İSTEĞİM GERÇEKLEŞİRMİ NE YAPMAM GEREKLİ TEŞEKKÜRLER

 26. Merhaba.Ben 31 Mart’ta Renault Kars bayisinden Megane 4 1.3 tce joy paket manuel vites aracımı 190.500 e bayiden satın aldım.Araci aldıktan 5 gün sonra 300 km de araç motor hasar alabilir ve enjektörleri kontrol ettirin uyarıları verdi bende yol yardımıni aradım Ağrı’da ikamet ettiğim için gelip burada araca bakıldı ve hataları bilgisayardan silindi.Bu işlemden bir hafta sonra araç yine aynı uyarilari vermeye başladı ve ben geçtiğimiz pazartesi günü servise götürdüm yapılan incelemede araçta bozuk parça olduğu söylendi ve parçanın gelmesinin 1 ayı hatta 1.5 ayı bulabileceği söylendi.Bana bu süre içerisinde de kullanmam için ayni aracın 2020 modeli ikame araç olarak verildi.Simdi aracım serviste yatıyor ve sıfır olarak aldığım aracımı 5 gün bile kullanamadim bu süreçte sizce ne yapmalıyım ne önerirsiniz değişim talebinde bulunmak için dava açmam gerekir mi yoksa servisin yapacağı işlemi mi beklemeliyim yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Merhaba,

   Servisin herhangi bir işlemini beklemek durumunda değilsiniz. Aracın değişimi de dahil olmak üzere hukuki haklarınızı kullanabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 27. Merhabalar ilk başta herkesin anlaması için çok yararlı bilgiler paylaşmışsınız bunun için tşk ederim ben 2018 yılında diyarbakırda ford bayiden 62.000 TL ye ford courier araç aldım araç işk 4.000 km den beri motor arızası yağ arızası anahtar arızası veriyordu yaklaşık 80 defa servise giriş çıkışım var her seferinde jenerasyon yapıldı sorun giderildi dendi ama devam etti hep makmeye verdim adana çukurova ünv. Otomotiv dalında üçlü bilirkişi ile aracın arızalı olduğunu ıspatladık onlarda arızaya kullanıcı hatası partikürden kaynaklı diyolar ama partikür ışığı yanmıyor hiç misli ile değişim kazandım şu an dava diyarbakır bölge adliye mahkemesinde sizce karar onanırmı yada bozulur mu onanırsa 62.000 tl ye almıştım yargıtaya gider mi yada fiyat olarak alt sınırda kaldığı için gitmez mi ? Yardımcı olup yada fikirlerinizi sunabilirseniz sevinirim iyi çalışmalar dilerim 🙏🙏

  1. Merhaba,
   Öncelikle teşekkür ederiz. Kararın bozulması ya da onanması şeklinde fikir verebilmemiz mümkün değildir. Eğer avukatınız var ise bu tür soruları dosyanızı bilen kişi olarak ona yöneltmeniz gerekir.
   2021 yılı için temyiz sınırı 78.630 TL.dir. Dolayısıyla dosyanız temyize gitmeyecektir.

   Saygılarımızla.

 28. Merhaba
  Mart 2021 tarihinde 30.000 TL lik Honda marka motorsiklet aldım henüz daha 200 km ye gelmedi çok değişik şakırtılı bi ses geliyor motorundan aynı sorun bir başkasının başına da gelmiş ve motoru sökmüşler 4-5 gün geçmesine rağmen sorunu bulamamışlar.Henüz olayın başındayım ve değişim istiyorum çünkü sınıfının en pahalı modellerinden biri böyle sorunu olmamalı ömürlük diye alıyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyim? Telefon ettim getirin bakalım dediler fakat servis 150 km uzakta çekici ile götürüdm diyelim tamir etmeye kalkarsa değişim hakkım gidermi size sormak istedim.

 29. Merhabalar sıfır olarak aldığım 2020 model Opel corsa aracımın dört yıl garantisi vardır, aracımı 2020 yılının kasım ayında aldım farklı zamanlarda araç dört kere motor arızası uyarısı verip yolda kaldı iki kere akan bir trafikte kaldım Aracı yetkili servise götürdüm tamir edildi söylenip aracı teslim aldım teslim aldıktan üç gün sonra tekrar motor arızası uyarısı verip araç trafikte kaldı çekici ile arabayı yetkili servise götürdüm bu durumdu genel merkez ile görüştüm aracın yenisi ile değişimini talep ettim henüz dönüş olmadı eğer olumsuz dönüş alırsam dava açmayı düşünüyorum bir de araçla ufak çaplı bir kaza yaptım ve aracı yetkili serviste tamir ettirdim yaptığım kaza açacağım davayı olumsuz etkiler mi

 30. merhaba. yaklaşık 1,5 yıl önce 2018 model 2019 trafiğe çıkışlı garantili 2, el jeep marka araç aldım. ilave olarak aracın garantisini 1 yıl da ben uzattım. son 9 ay içerisinde araç 4 kez aynı arızayı yaptı. her seferinde araç servise kurtarıcı ile gitmek zorunda kaldı. en son kurban bayramı öncesi aracı servise bıraktım. artık benimde araçla uğraşacak ne sabrım nede vaktim var. genel merkezin ve servisin bana söylediği bayram sonrası ilgili teknik ekip gelip inceleme yapacakmış. bugün itibariyle henüz bir gelişme yok. sonuç ne olursa olsun, bu durumda neler yapmam gerekir, benimde değişim hakkım varmıdır. Teşekkürler.

 31. merhaba,
  2017 sıfır honda araç aldım. göçükler ve montaj hataları nedeniyele mahkemeye başvurarak tüketici mahkemesinde ayıpsız misli ile değişimi, değişim münkün değil ise fatura bedelinden aşağı olamamak kaydıyla iik 24 md. işlem yapılmasına diye karar alındı. kararı istinaf ve temyiz etmelerinden sonra tüketici mahkemesinin verdiği karar onandı.
  fakat şirket avukatı araba değişimi olamayacagını 60 bin tl para karşılığı 2021 0 araç verilebileceklerini bildirmiştir.
  kararı icraya koydugumuzda benim aracımın 2021 2. el piyasasındaki degerini mi bize ödeyecekler yoksa 2017 de üretilen aracım aynı özelliklerde bugün üretilseydi (oda sıfır 2021 model araça tekabül etmez mi-2017 model ile opsiyon farkı yok) fiyatı ne kadar olurdu sorusuyla deger bicilerek o fiyat mı ödenecek cevaplarsanız çok sevinim.
  şimdiden verdiğiniz bilgiler için teşekkürler, iyi çalışmalar.

 32. Merhaba hayırlı akşamlar diliyorum. Ben 2015 tarihinde sıfır toyota yaris aldım aldığım günden beri sürekli lastik arızası veriyordu. Resmi olarak 6 defa servise gittim ama bir türlü sorunu çözemediler. 2016 yılında mahkemeye verdim mahkeme bilirkişi atadı bilirkişilerce tesbit edildi aracın ayıplı kusurlu ve teneke cantı tornalamışlar silikon yapıştırıcı ile lastikle cantı yapıştırmışlar buda gizli ayıp ve can güvenliği açısından sakıncalı olduğunu yazmıştı. İlk mahkeme aracın misli ile değişimine karar verdi. Karşı taraf istinafa gitti 2020 yılında istinaf kararı bozdu. 07/18/2020 tarihinde bu seferde ilk derece mahkeme bana 4 lastik 4 cant parası 7162 tl karar verdi. Bu seferde ben üst mahkemeye gittim. İzmir 4 cü hukuk dairesi uyuşmazlık var diyerek izmir 21 ci hukuk dairesine göndermiş. Böyle bir durumda bana nasıl bir karar gelebilir?

  1. Merhaba,

   Konu hakkında geniş açıklamalar makalemizde yer almaktadır. İnceleyebilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 33. Merhaba;
  2021 Mayıs ayında aldığım aracımda 2021 Kasım ayında 11.000 km de şanzıman sökülüp parça değişimi oldu. Şuanda araçta tekleme sorunu var Şubat 2022 tarihinde çekici ile araç servise bu sorundan dolayı gitti fakat serviste yapılan işlem ile ilgili kayıt yapılmamış. Şuan enjektörlerden numune alınıp fabrikaya gönderileceği sonuca göre işlem yapılacağı söyleniyor. Araç için misli ile değişim talebinde bulunabilir miyim?

 34. 2020 model egea 1.3 urban plas aracım var aracı aldığım bir ay içersinde aracımda ses olduğu issettim servise gittim aracımda ses var dedim usta başı dinledi ve bana bu araçlar yeni nesil motor Euro 6 bundan enjektörden ses yapıyor dedi ve normal olduğunu söyledi aracım o zaman 700 klm deydi tabiki bende ustaya inandım aradan aşağı yukarı 14 ay geçti aracım tahmini 9200 klm deydi servisten aradılar aracınıza özel peyrodik debriyaj ücretsiz kontrol var dediler bende servise götürdüm aracımı kontrol edildi ve akümde biraz sarz sorunu olduğu için bırakmam gerektiğini söylediler sonra şanzımanda sanırım 3 vites sekromeç ses var dediler ve işlem yaptılar ama aracımın şanzıman sorunu çözülmedi sonra komple şanzıman gelecek dediler ve 2 veya 3 gün bekledim aracım oldu teslim aldım ama bir zaman sonra fark ettim aracımın bazı şanzımanla ilgili aracımın göstergedeki vites geçiş olarak gösteren 1 2 3 4 5 ibareleri vardı servise gittim usta kontrol etti bir arıza yok dediler ama duyduğum kadarıyla aracıma revizyonlu şanzıman yani çıkma şanzıman takıldığını konuştular bende ses çıkarmadım abi biraz kullan düzelir dediler bende o sıra uzun bir yol yaptım aracımda şanzıman değişikliği olundan sonra Cruise Control çalışmadığı gördüm tekrar servise gittimiğimde arızamın bitmediğini ve Cruise Controlda arızalılı olduğu söyledim Bilgisaray bağladılar gene arıza yok dediler sonra kendi aralarında konuştular ve bana fabrikadan hocalarla görüşeceklerini bana söylediler ver 15 gün sonra aradılar şanzıman geldiğini bana bildirdiler bende sordum revizyonlumu diye yani çıkmamı diye evet istersen gel gör diye söylediler bende revizyonlu şanzıman kesinle kabul etmiyeceğim söyledim gerekiyorsa mahkemeye vereceğim söyledim sonra tekrar fabrikadaki hocalarla görüşeceklerini söylediler ben şu anda ne yapmam gerekiyor aracımı yeni araçla değiştirmek istiyorum nasıl olur acaba çünkü araçıma revizyonlu yani çıkma şanzıman takıldı daha önce aracımı yeni araçla değişim hakkım varmı acaba bana bilgi verirseniz çok sevinirim saygılarımla

 35. 2020 model egea 1.3 urban plas aracım var aracı aldığım bir ay içersinde aracımda ses olduğu issettim servise gittim aracımda ses var dedim usta başı dinledi ve bana bu araçlar yeni nesil motor Euro 6 bundan enjektörden ses yapıyor dedi ve normal olduğunu söyledi aracım o zaman 700 klm deydi tabiki bende ustaya inandım aradan aşağı yukarı 14 ay geçti aracım tahmini 9200 klm deydi servisten aradılar aracınıza özel peyrodik debriyaj ücretsiz kontrol var dediler bende servise götürdüm aracımı kontrol edildi ve akümde biraz sarz sorunu olduğu için bırakmam gerektiğini söylediler sonra şanzımanda sanırım 3 vites sekromeç ses var dediler ve işlem yaptılar ama aracımın şanzıman sorunu çözülmedi sonra komple şanzıman gelecek dediler ve 2 veya 3 gün bekledim aracım oldu teslim aldım ama bir zaman sonra fark ettim aracımın bazı şanzımanla ilgili aracımın göstergedeki vites geçiş olarak gösteren 1 2 3 4 5 ibareleri vardı servise gittim usta kontrol etti bir arıza yok dediler ama duyduğum kadarıyla aracıma revizyonlu şanzıman yani çıkma şanzıman takıldığını konuştular bende ses çıkarmadım abi biraz kullan düzelir dediler bende o sıra uzun bir yol yaptım aracımda şanzıman değişikliği olundan sonra Cruise Control çalışmadığı gördüm tekrar servise gittimiğimde arızamın bitmediğini ve Cruise Controlda arızalılı olduğu söyledim Bilgisaray bağladılar gene arıza yok dediler sonra kendi aralarında konuştular ve bana fabrikadan hocalarla görüşeceklerini bana söylediler ver 15 gün sonra aradılar şanzıman geldiğini bana bildirdiler bende sordum revizyonlumu diye yani çıkmamı diye evet istersen gel gör diye söylediler bende revizyonlu şanzıman kesinle kabul etmiyeceğim söyledim gerekiyorsa mahkemeye vereceğim söyledim sonra tekrar fabrikadaki hocalarla görüşeceklerini söylediler ben şu anda ne yapmam gerekiyor aracımı yeni araçla değiştirmek istiyorum nasıl olur acaba çünkü araçıma revizyonlu yani çıkma şanzıman takıldı daha önce aracımı yeni araçla değişim hakkım varmı acaba bana bilgi verirseniz çok sevinirim saygılarımla bana Mail adresime ne yapmam gerekiyor bilgilendirme yaparsanız sevinirim

 36. Merhabalar bende 2020 de sıfır araç aldım araç 6 kez motor arızası verdi 1 yıldır sürekli uğraşıyorum en sonunda mahkeme yoluma gitmeden araçlarının ayıplı mal olduğunu kabullendiler ve değişimi kabul ettiler . 2022 sıfırını gönderdiler fakat benden katılım bedeli olarak 30 bin TL istiyorlar bir protokol hazırlamışlar değişimle ilgili . Bu bedelin alınması yasal mı ?

  1. Merhabalar bilgiler için teşekkürler. 2017 yılında sıfır aldığım aracın 5 yıllık garantisi devam ederken aracımda yag lanmasının yanması yüzünden en yakın servise aracımı çekiciyle götürdüm. 2 litre yag eksittiği kayıtlara geçti. Yağ değişimi yapılarak 5 bin km sonra kontrol için çagırdılar. 5 bin km de 750 gram yağ eksttiği söylendi. 3 bin km sonra aracımda çıkan başka arza yüzünden servise gittiğimde aracımda 500 Gr daha yag eksttiği kayıtlara geçildi. Aracımda kullanılan motorlarda yag yakma probleminin kronik sorun olduğunu öğrendim. Bu süre zarfında servis tarafından aracınızda sıkıntı yok denerek oyalandım 5 yıllık garanti süremi doldurdular. Şimdide Aracın onarımı için 50-60 bin TL masrafı cebimden karşılamam gerktiği servis tarafından söyleniyor.

   Yag eksiltme sorunu aracımda kullanılan motorlarda kronik olduğu için Aracımın milsiyle değişimini istiyebilirmiyim. Bu tür davalar kaç yıl sürüyor? Teşekürler

   1. Merhaba, elbette aracın misliyle değişimi talep edilebilir. Davaların ne kadar süreceği konusunda bilgi vermek mümkün değildir.

 37. 0 km aldığım 2019 tarihli aracın 2022 yilı ile misli ile değişim kararı olması halinde 2022 yılında aynı markadan 2022 model 0 km araç için ayrıca bir bedel tarafımdan davalı tarafından isteyebilir mi teşekkür ederim

 38. 1 Eylül 2022 de 0 skoda camiq aldım. 2 saat sonra( 20 km) klima çalışmadı. Şuan serviste. Kompresör değiştirilecek dendi. Aynı araçtan talep ettim. Süreç nasıl işler. Teşekkür ederim.

 39. Merhabalar.2021 temmuz ayın sıfır engelli indirimli Opel mokka aldım.3ay kullandıktan sonra özellikle soğuk havalarda 1 inci vitesten 2.vitese geçişte vuruntu yapıyor araç ve sol arka stop ile bagaj kapağı arasında sağ tarftan en az 1 cm lik açıklık var.ben avukat aracılığıyla tebligat gönderdim.sirket beni arayarak cozulemiyecek problem olmadığını ve sıfır yeni araçla değişimi kabul etmediler.simdi arabuluculuga gidilecek.sonuc nasıl olur acaba?

 40. Merhaba 2019 yilinda engelli raporu ile honda civic aldim engelli kisi 2021 yilnda vefat etti dolayısıyla arac varislere intikal etti. Suan araci kullnmaktayiz. Bu hafta boyaci ustasi ile araci kontrol ettik aracin sag on camurluk sag on kapinin yarisi sag arka kapini yarisi sag arka camulugun yarisi ve tavan c sutunun yarisinda boaya kalinligi fazla olarak tesbit ettik. Normalde gelen mikron 80ile 100 arasi buralarda 130 ile 150 arasi kalinlik mevcut. Gozle tesbit edilmesinin imkani yok bu durumun.satuci tarafindan herhangi bir sey soylenmedi. Bu konu ile ilgili nasil bir yol izlemeliyim .zaman asimi soz konusumu. Engelli araci oldugu icin degisim hakkini kullnabilirmiyim.

 41. Merhaba. Ben aracımı 2021 şubat ayında sıfır kilometre olarak satın aldım. Yaklaşık birbuçuk yıl bindim. Araç 26000 kilometrede. Satmak için ekspertiz firmasına gittiğimde sağ ön çamurluğun un komple boyalı olduğunu öğrendim. Bu durumda değişim veya para iadesi mi yoksa diğer senekler mi geçerli olur?

 42. Merhaba, 2022 ocak ayında engelli kızım üzerine efe plazadan sıfır honda city aldım. Araç 8. Ayında bir motor arıza lambası yandı. Hemen çekici ile aldığım bayinin servisine çektirdim.2 saat sonra 13.000 km aracimda şanzıman sıkıntısı olduğu söylendi. Tamirat için fabrika ile irtibata gectiklerini söylediler. Ayıplı mal, yeni araçla değişim istiyorum dediysemde olmaz sadece tamir edilir diyorlar. Ne yapmalıyım acil cevap lütfen. E postama yazarsanız sevinirim.

 43. Merhabalar, sifir km olarak bayiden aldigim aracta su lekelerine benzer izler vardi, aracin teslim gunu bu lekeleri cikartamadiklari icin araci teslim almadim, o gun araca once kirec cozucu (uyguladiklarini sonra ogrendik) ardindan cila ile polisaj yaptilar ona ragmen lekeleri yok edemediler. Bizde bu aracin lekeli oldugunu soyleyip aracin geri alinmasini ucretimizin verilmesini istedik, ancak bayi arac plakasi cikartildigi icin bunu yapamayacaklarını, boya koordinatorunu devreye sokacagiz diyerek sikayet dosyasi actilar, biz o gun araci almadan geri donduk, 12 gun sonra bolge boya koordinatoru gelip araci incelemis ve bu izlerin sicak polisajla cikabilecegini ve tekrarlamayacanin garantisini bize ilettikten sonra bizde tamam deyip islemi onayladik, ardindan islemler bitti denilip 3 gun sonrasinda bayiye arac teslimi icin cagrildik, araci 5 kisi kontrol ettik izler cikmis gorundugun icin arac devrini yaklasik 20 gun sonrasinda uzerimize alabildik. Ancak araci aldıktan 2 gun sonra ayni lekeleri yine aracta gorduk. Durumu bildirdik,bu seferde bayi baska islem uygulayarak o lekeleri geçireceğinj soyledi, bizde guvenemedegimiz icin islemi kabul etmedik. Araci aldiktan 2 gun sonra araci expertize soktuk. Raporda aracin kaportasinda asit delinmeleleri, kapida zimpara yapildigi, ciziklerin ve lekelerin oldugu tespit edildi, yine arac iade talebi ve degisim talep ettik red edildik. Simdi olayi mahkemeye tasimayi dusunuyorum, sifir aracta yasadigim bu durum mahkemede degisim icin sansi nedir sizce

 44. Merhaba,

  Bir ay önce sıfır olarak aldığım otomobil ile henüz 400 km yol yapmadan park lambaları ile ilgili problem yaşadıö. ( ya da ilk andan beri vardı, ben yeni farkettim) Garanti kapsamında onarım için satın aldığım firmaya aracı teslim ettim. 3 gün sonra 30 iş günü süre dolmuş olacak. Eğer onaramazlarsa misli ile değişim talebim olaabilir mi? ( Park lambalarındaki hata, aracın kullanımına herhangi bir şekilde engel değildir)

 45. MERHABALAR EFENDİM… 2021 MODEL WOLKSVAGEN T.ROC ALDIM SIFIR BAYİİ DEN 1,5 YIL DA 5 TEN FAZLA ARZA VERDİ YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM…1 OTOMATİK BAGAJ KENDİLİĞİNDEN AÇILMA YANİ SEYİR HAİLİNDEYKEN..2ÇOK SU EKSİLTME..3YAĞ EKSİLTME ..4 VİTEZ KOLU DENGESİZ ÇALIŞMA..5 EKRAN KENDİLİĞİNDEN KARARIYOR DEVRE DIŞI KALIYOR ÇALIŞMIYOR……NOT ARAÇ DAHA 9 AY GARATİSİ VAR..TEŞEKURLER

 46. Merhaba bende izmirden yazıyorum size 16-12-2022 saat 18:30 da sıfır Aracımı teslim aldım bugün sabah 17-12-2022 de Aracıma 2 farklı ekspertizde ekspertiz yaptırdım ön kaputun değişik olduğunu söyledi ekspertiz bayiye gittim raporu gösterdim dava açacağım dedim fakat bana hemen dava açmayın pazartesi günü ….. markanın genel merkezi ile yazışmalara başlayacağız p.tesi öğleye doğru size haber veririz dediler bu durumda ne yapmam gerekiyor bana bir yol gösterirmisiniz…

 47. Merhabalar Kasım 2022 de Ford marka bir araç aldık ve yağ kecelerinde sorun çıktı Aralık ayında araç servise gitti ve turbo içinde yağlanma motorun verimsiz çalışması ayrıca direksiyon simidinin değişimine karar verildi.bu araç hakkında nasıl bir yol izlenmeli misli ile değişim mi talep edilmesi veya aracın değer kaybı tahsilimi ayrıca araç 30 günü aşkındır serviste beklemede.

 48. Merhabalar benim bir sorum olacaktı cevaplarsanız çok memnun olurum. 11 Ocak 2023 de 2022 model Ford marka araç aldım fakat bayiden alırken airbag ışığı yandı orada müdahale edildi ve ışık söndü. Fakat aradan 5 gün geçtikten sonra ışık yine yandı. Aracı 20 ocakta bayiye teslim ettim ve fabrikadan bu bantta aynı anda çıkan bütün araçlarda bu hata olduğu ve yeni yazılım atılacağı çözülmezse değişime kadar gidebileceği söylendi. Ve ikame aynı paket bir araç tahsis edildi şuan kullanmaktayım. Aradan 11 iş günü kadar bir süre geçti fakat tarafıma hiç bir şekilde dönüş sağlanmadı aradığım halde telefonlarıma çıkmadılar. Tüketici haklarına başvurup aracın misli ile değişmesini istiyorum. Bu konu hakkında nasıl bir yol izleyebilirim. Ve tüketici haklarına ne zaman başvurabilirim ? 45 iş gününü beklemeli miyim ? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba,

   Spesifik olaylar hakkında hukuki bilgi veremiyoruz maalesef. Bizimle çalışmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

 49. İyi günler.
  2020 yılında ÖTV muafiyetle Citroen marka bir Suv aldım. 2023 yılına kadar araçta bir sürü sorunlar çıktı.
  1) Sol arka stop lambası su aldığı için garantiden değişti.
  2) Ön kamera araçta uyarı ve hata verdiği için ön kamerası garantiden değişti.
  3) Multimedya ekranı açılıp kapandığı için multimedya parçası garantiden değişti.
  4) Motor üst kapak contası yağ kaçırdığı için, üst kapak contası garantiden değişti.
  5) Triger kayışından ses geldiği için Triger seti garantiden değişti.
  6) Sağ/Sol rot başları ve direksiyon körüğü arıza yaptığı için garantiden değişti.
  7) Son olarak Motor Soğutma Suyu defaatle su eksiltmesine rağmen sorun çözülemedi ve halen devam ediyor.
  Bu denli sorunlar varken mahkemede aracın misli ile değişimi olur mu ?
  ÖTV muafiyetle alındığı için mahkemede misli ile değişim kararı çıkarsa aracı teslim alma ile alakalı bir prosedür var mıdır ?
  Aracın model ve donanımı hâlâ çıkmakta fakat 2020 yılında satın aldığımız aracın donanımında olan teknolojik özellikler aracın misli ile değişim kararı verildiği tarihten sonra ki zamanda aynı donanımda teknolojik özellikler yoksa misli ile değişim nasıl olmakta ?

  1. Merhaba,

   Spesifik olaylar hakkında hukuki bilgi veremiyoruz maalesef. Bizimle çalışmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

 50. Merhabalar,
  Gördüğüm kadarıyla sorulan her soruya özenle cevap vermeye çalışıyorsunuz bilgilendirmeleriniz çok değerli öncelikle bizler adına teşekkür ederim.
  Henüz 3 aydır kullandığım 0 aracımda defalarca aynı multimedya sorunu devam ediyor ve sorun oluştuğunda multimedya ekranına yansıyan park sistemi, radyo ve telefon bağlantısı gibi hiçbir şeyi kullanamıyorum. 3 gün önce servise götürdüm kronik arıza olduğu 15 gün sonrasında tekrar edebileceği söylendi bugün tekrar aynı hatayı alıyorum. Hafta sonu tekrar servise götüreceğim. Sormak istediğim bu arıza ile araç ayıplı mal kategorisinde değerlendirilebilir mi?
  Şimdiden teşekkür ederiö

 51. Merhabalar, kayseride ikamet ediyorum. herkes araba için soru sormuş ama hem bir örnek teşkil etsin hem de ben de belki derdime derman bulabilirim. Ben 1 buçuk ay önce motosiklet aldım. Aldıktan 1 hafta sonra şasesinde motor bağlantı kulaklarında sağ ve sol tarafta ciddi derin çizikler olduğunu gördüm. Firmaya sordum montaj sırasında olduğunu söyledi. İlk başta sıkıntı olmaz diye düşündüm. 1 ay kullandım sonra motosikleti ilana koyup çizik kusurunu da söyleyip satmak istedim ama maalesef değerinin çok altına düştüğünü gördüm. Motosikletin şase kulaklarında çizik olduğu için firmanın şaseyi değiştirebileceğini sanmıyorum. Komple sökülmesi gerekmekte. Misliyle değişim yapmak zorundalar mı yoksa değer kaybımı ödemek zorundalar mı? Fikir verebilirseniz çok memnun olurum. Bir de firmaya 1 ay önce kusuru söyledim. 100 km deydi şimdi 600 km oldu bu dava açmaya felan engel olur mu?

 52. Merhabalar aracın fatura kesildikten kaç gün içinde teslim edilmesi gerekiyor bunun hakkında yasal bir mevzuat var mı

 53. Mrb ben mehmet çetin kocaeli kartepeden yazıyorum kolay gelsin 2022 mart ayında traktör aldım sıfır kredili 5 yıl. Traktörde rölenti problemi var 4 sefer servise 1 sefer fabrikaya gitti sorunu çözemediler ve bizim bahçe işlerimiz hep yarım kalıyor ayıplı maldan dolayı napmamız lazım yardımcı olurmuaunuz bir yol gösterin lütfen

 54. Merhabalar kolay gelsin iyi çalışmalar diliyorum .
  09.05.2023 tarihinde Bursa maisten almış olduğum megan sedan aracında sonradan fark ettiğim kusurları sizinle paylaşmak bilgi almak ve de destek almak istiyorum
  Aracım henüz 2400 km’ de .
  Geçtiğimiz günlerde aracımı temizlerken tavanda oluk bolgesinde sol ön taraf şoför kapısının üstünde hem de sağ arka kapının üzerinde boya çapakları ve boya da solma olduğunu fark ettim ve bununla beraber aracımı detaylı bir şekilde incelemekte fayda olacağını düşündüm
  Akabinde aracımı didik didik incelerken kapı içlerinde de marşpiyelde de sürtünmeden kaynaklı izler olduğunu gördüm
  Nedendir bilmem fabrika mühendisleri daha iyi bilir ama benim şahsi görüşüm aracımın simetrik açıdan düzgün olmadığına kanaat getirdim
  Çünkü 2 aylık bir arabada bu denli çiziklerin ve aşınmaların meydana gelmesi normal bir durum değil
  Hemen randevu aldım servise gittim durumu anlattım kaporta ve boya kontrolü yapılmasını istiyorum dedim tabi dediler
  Bi hanımefendi benimle birlikte aracımın yanına geldi problem gördüğüm yerleri tek tek gösterdim
  Kendisinde bulunan fotoğraf makinesiyle gösterdiğim yerleri çekti
  Aracımı aldılar içeri bana 2 veya 3 saatlik bir işlem olduğunu dilerseniz siz beklemeyin hazır olunca biz sizi ararız dediler
  Sonrasında geldiğimde durumun ne olduğunu sorduğumda bana cevap vermekten bilgilendirmekten kaçınır gibi bir hali vardı
  Dediği verdiği tek bilgi bu
  Biz fotoğrafları ve sorunları genel merkeze bildirdik
  Genel merkezde incelenmesinin ardından sizi ararlar bu şekilde süreç ilerlemiş olur dedi
  Sorum şu bahsettiğim kusurlar aracımın yenisiyle misliyle değişmesine yeterli mi?
  Süreci nasıl takip etmeliyim?
  Hukuki açıdan tüketici olarak ne gibi hamlelerde bulunmalıyım?

 55. Merhabalar misli ile değişim davasıni kazandım şimdi onları istinafa götürcek ben şimdiden onlardan arabamı alabiliyor muyuz istinaf sonucu daha açıklanmadan

 56. Merhaba, ben aralık 2021de araç aldım. Aldığım zaman araba kullanmayı da bilmiyordum. İlk yıl sadece 22 km kullanmışım. Şu anda da en fazla 150 km olmuştur. Dün aracın kapılarının alt kısımlarında çukurlar farkettim. Baya içeri göçük. Ben yapmadım biliyorum. Bu araç bana kusurlu satılmış. Bunun ispatı nasıl olur ? Karşı firmaya bunu bildirdiğimde nasıl bir yol izlemeliyim? Şimdiden teşekkür ederim

 57. İyi günler. 2022 model manuel golf araç satın aldım. 10 ay kullandım araç geri vites geçememe sorunu yaşadı. Servise ilk gittiğimde halatlardan olduğunu düzelttiklerini söylediler. 1 hafta içinde araç aynı sorunu yaşadı. Servis bu sefer şanzımanın değişmesi gerektiğini Almanya’dan parça isteyeceklerini söyledi. Ben aracın değiştirilmesini talep ettiğimi söyledim. Ama işi yokuşa sürüyorlar. Aracın değiştirilmesi mümkün olabilir mi ?

 58. Merhaba, şimdiden vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkür ederim.
  Biz Renault Mais ten Megane araç aldık. Aracın fabrika çıkışı oldu. 26 Temmuzda ödemesini yaptık faturası kesildi. 9 Ağustos’ta beni aradıkar. Aracın servise inerken çekici tarafından hasara uğratıldığını bildirdiler. Bugün gittik. Aracın ön çamurlupunda küçük bir çizik ve jantında çizikler var. Arcın fotolarında baktık araba rot balansın üstünde.
  Hal böyle olunca içimize kurt düştü. O kadar para verip sıfır araba alıyoruz. Neden hasarlı araba alalım dedik. Arabayı teslim almadık ve yenisini istediğimizi söyledik.
  Onlarda müşteri hizmetlerine ileteceklerini ve sonucun ona göre çıkacağını söylediler.
  Şimdi bir nasıl bir süreç izlemeliyiz. İhtarname çekmemize gerek var mı? Dava sürecine girersek dava süresince araçta, paramızda onlarda mı kalıyor?
  İyi çalışmalar ve tekrar teşekkürler.

 59. Merhaba
  Sıfır aracım da üretimden kaynaklı problemin çözülmesi sırasında oluşan sorunlar ile ilgi google üzerinden araştırma yaparken ,linkinize ulaşım..Açık ve anlaşılır detaylı bilgilerini ile birlikte iletişime geçtiğimde ise izlemem gereken yol haritası hakkındaki naif yaklaşımız sonsuz teşekkür ediyorum..İletişim numaranızı kaydettim..
  Sorunumun çözülmemesi durumunda sizden Avukatım olmanızı talep edeceğim..Sonsuz teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum.

 60. 2022 model fiat egea aracımda fabrikasyon çıkışı silindir çatlağı olduğu ve motor değişimi yapılacağı söylendi bende motor değişimi değil misliyle değişim talep ettim,şuan cevaplarını bekliyorum. Eğer araç değişimi talebim kabul olursa 2023 model verilecektir peki bu 1 yıllık model farkının ücretini talep edebilirler mi yoksa herhangi bir bedel ödemem gerekir mi ?

  1. Merhaba,

   Ücret talep edemezler ama ücreti ödemeden aracı vermiyorlarsa da durumu yargıya taşıyabilirsiniz.

   Saygılarımızla.

 61. Merhabalar,

  19 Aralık 2023 tarihinde Nissan qashqai e-power satın aldım. 30 Aralık 2023 günü aracı teslim almaya gittiğimde aracın altında mavi renkli su damladığını gördüm. Bu arabayı bu şekilde teslim alamayacağımı belirttim. Firma aracı servise götürdü. 2 saatlik beklemeden sonra ne olduğunu görmek için servise indim…serviste aracımın kriko ile kaldırıp ön tamponunun söküldüğünü, radyatörün çıkarıldığını gördüm. oradaki ustalar ile konuştuğumda radyatör sıvısının kaçrıdığını bu parçayı değiştireceklerini söyledi. benim servise indiğim haberini olan satış müdürü yanıma gelip bana ikame bir kiralık araç verip evimize göndermek istedi ve aracın işlemlerinin uzun süreci belirtildi. Eşim satış müdürüne haklarımızı sorunca sizinde yazılarınız da belirttiğiniz 3 hakkı söyledi. Sorun netleşsin hakkınız kullanırsınız dendi. Bende evime döndüm ancak kiralık arabalarını almadım. 02 Ocak salı günü aradıklarında tahliye borusunun gevşediğini ve onu sıkıştırdıklarını arabada başkaca bir sorun olmadığı söylendi. Bende aracı teslim almayacağımı ve güven probleminin oluştuğunu ve misli ile değişimini istedim. Benim isteğimi sadece kendilerinin karar veremeyeceğini Nissan Türkiye ile konuşmaları gerektiğini belirtti..Kaç gün oldu haber bekliyorum. Aracı teslim alıp kullanmadım ve ilk 30 günlük sürede geçmedi (satış tarihi itibari ile 19 Ocak ta dolacak) bu koşullarda dava sürecinde misli ile değişim sonucu alabilir miyiz? sizin İzmir’de olduğunuz gördüm firma İstanbul’da bende Bursa’da bu durum sizin dava da benim avukatım olmanızı engeller mi?

 62. Merhabalar, desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

  19 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’daki bir Nissan bayisinden araba aldım. Arabanın teslimi için 30 Aralık 2023 tarihinde firmaya gittiğimde arabanın altından mavi renkli bir sıvının aktığını gördüm. Bu şekilde arabayı teslim almayacağımı belirttikten sonra arabayı servise indirdiler. Yaklaşık 2 saat bekledikten sonra bende servise indim. Serviste arabamın kriko ile kaldırılıp, ön tamponun söküldüğünü ve radyatörünün çıkarıldığını gördüm. oradaki ustalara sorunu sorduğumda radyatörü değiştireceklerini belirttiler. Benim servise indiğimi öğrenen satış müdürü ve müşteri temsilcisi yetkilisi yanımıza geldi, arabayı bu şekilde veremeyeceklerini kontrol edip bizlere haber vereceklerini bildirdiler ve bize kiralık araba verip evimize gitmemiz istediler. Eşimde bende bu arabayı bu şekilde istemediğimizi belirttik, müşteri temsilcisi yetkilisi şu an bizim 3 seçeneğimizin olduğunu belirtti. parça değişimi, araç değişimi ve para iadesi. bunun için zaman istedi. Bende kiralık arabayı almayıp, evime döndüm. Salı günü 02 Ocak 2024’te arayıp arabada bir sorun olmadığını ve sadece tahliye borusunun sıkıştırılmasının unutulmuş olduğu söylendi. bende o arabayı artık istemediğimi ve misli ile değişim istediğimi belirttim. Misli ile değişime kendilerinin karar vermeyeceğini bunu Nissan ile görüşmeleri gerekitiği belirttiler. şimdi Nissan’dan haber bekliyoıruz. Benim sorum, ben aracı hiç kullanmadım teslim almadım, henüz 30 gün süresi de dolmadı 19 Ocak gibi dolacak misli değişim için mahkemeye başvursam misli ile değişim karar alabilir miyim? ben bursa da ikamet ediyorum siz İzmir de firma İstanbul da bu durum mahkeme durumunda sizinle çalışmamızı engeller mi? yardımlarınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

 63. Merhaba. 5 yıl garantili aracımı 2 yıl önce aldım. Aldıktan 2 yıl sonrasında Arıza verdi. 60 gündür serviste. Teslim edilmedi. Sürekli oyalıyorlar. Misli ile değişim davası açabilirmiyim. 2 yıl zaman aşımı okumuştum. İhtar çekecekmiyiz önce. Yoksa direk dava acabilirmiyim. Teşekkürler

 64. elektrikli aRACIM 5 YIL GARANTİLİ. 60 GÜNDÜR SERVİSTE. ARACI VERMEDİLER HALEN. MİSLİ İLE DEĞİŞİM OLUR MU. 2 YIL ZaMAN ASIMI OKUDUM BENİ ETKİLER Mİ. 2 yıl gectikten sonra arıza verdi.

 65. Merhaba, 2022 model Cİtroen C5 Aircross aracımın direksiyon kutusu arızalı fakat 3 aydır yedek parçası olmadığı için değiştirilememektedir. Ayrıca ne zaman geleceği konusunda da bilgi verilmemektedir. Araç değişim talebim ise reddedildi. Bu durumda dava yoluna gidersek kazanma şansımız olabilir mi? Bilgi verebilirseniz memnun olurum.

  Teşekkürler,

  1. Merhaba,
   Misliyle değişim talebinizin hukuka uygun olduğunu düşünüyoruz.
   Saygılarımla

 66. Merhaba, haziran 2023 tarihinde bayiden sıfır araç satın aldım. Yan basamak takılmasını zorunlu tuttular ücretini aldılar ancak takmadılar. Aracı teslim aldım. Ücret iadesi yapmayacaklarını basamağı takacaklarını söylediler. Aylar oldu bekliyorum. Tüketici hakem heyetine başvurup basamak ücretini iade alabilir miyim?

 67. Bmw ix xdrive 40 sıfır aracımın 8ayda direksiyon kutusu bozuldu ve değiştirilceği söylendi. Araştırdım 175.000 tl civarı bir masraf aracın garantisi var ama güvenim sıfırlandı.misliyle değişim talep edebilir miyim?

 68. Merhaba,
  Sıfır aldığım araç bayiden çıkar çıkmaz arızalandı. Aracı hemen tekrardan bayide servise verdik. İkame araç verdiler. Direksiyon ünitesi dendi yenisini takmışlar olmadı, şimdi ise direksiyon blogunu degişecekler. Yurtdışından parça bekliyorlar. Degişim talebimizi olumsuz karşıladılar. Hukuksal sürece girsek, galip gelebilir miyiz? Haklarımız nelerdir. Firma hukuk süreci çok uzun sürdüğü için mahkeme durumundan korkmuyor gibi bir izlenime sahip oldum. gerçekten böyle midir. Gerçekten bu süreçte hem manevi olarak tükendik. Haklarımız nelerdir?

  1. Merhaba,

   Araç değişim hakkınız bulunmaktadır. Firmanın neden korkup korkmadığının bizim açımızdan bir ehemmiyeti bulunmuyor maalesef.

   Saygılarımızla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir